Bài tập ôn chương 1: Tìm X – Số học 6

Bài 1: Tìm x:

a)     165 : x = 3

b)    x – 71 = 129

c)     22 + x = 52

d)    2x = 102

e)     x + 19 = 301

f)      93 – x = 27

Bài 2: Tìm x:

a)     71 – (33 + x) = 26

b)    (x + 73) – 26 = 76

c)     45 – (x + 9) = 6

d)    89 – (73 – x) = 20

e)      (x + 7) – 25 = 13

f)      198 – (x + 4) = 120

g)    2(x- 51) = 2.23 + 20

h)    450 : (x – 19) = 50

i)       4(x – 3) = 72 – 110

j)       140 : (x – 8) = 7

k)    4(x + 41) = 400

l)       11(x – 9) = 77

m)  5(x – 9) = 350

n)    2x – 49 = 5.32

o)    200 – (2x + 6) = 43

p)    135 – 5(x + 4) = 35

q)    25 + 3(x – 8) = 106

r)      32(x + 4) – 52 = 5.22

Bài 3: Tìm x:

a)     7x – 5 = 16

b)    156 – 2x = 82

c)     10x + 65 = 125

d)    8x + 2x = 25.22

e)     15 + 5x = 40

f)      5x + 2x = 62 – 50

g)    5x + x = 150 : 2 + 3

h)    6x + x = 511 : 59 + 31

i)       5x + 3x = 36 : 33.4 + 12

j)       4x + 2x = 68 – 219 : 216

k)    5x + x = 39 – 311:39

l)       7x – x = 521 : 519 + 3.22 – 70

m)  7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11

n)    0 : x = 0

o)    3x = 9

p)    4x = 64

q)    2x = 16

r)      9x- 1 = 9

s)      x4 = 16

t)       2x : 25 = 1

2 Comments

Add a Comment
  1. tui thấy bổ ích lm

  2. nguyễn thị hiền

    cho tôi xin tai lieu này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *