Bài tập ôn chương 1: Tính nhanh – Số học 6

Bài 1. Tính nhanh

a)     58.75 + 58.50 – 58.25

b)    27.39 + 27.63 – 2.27

c)     128.46 + 128.32 + 128.22

d)    66.25 + 5.66 + 66.14 + 33.66

e)     12.35 + 35.182 – 35.94

f)      35.23 + 35.41 + 64.65

g)    29.87 – 29.23 + 64.71

h)    48.19 + 48.115 + 134.52

i)       27.121 – 87.27 + 73.34

j)       125.98 – 125.46 – 52.25

k)    136.23 + 136.17 – 40.36

l)       17.93 + 116.83 + 17.23

m)  19.27 + 47.81 + 19.20

n)    87.23 + 13.93 + 70.87

Bài 2. Tính.

  1. 75 + 58.50 – 58.25                                   h. 47 – (45.24– 52.12) : 14
  2. 20 : 22– 59: 5                                         i. 102 – 60 : (56 : 54 – 3.5)
  3. (519: 517– 4) : 7                                        k. 2345 – 1000 : [19 – 2(21 – 18)2]
  4. – 84 : 4 + 39: 37                                        l. 1205 – [1200 – (42 – 2.3)3 : 40
  5. 295 – (31 – 22.5)2                                     m. 500 – {5[409 – (23.3 – 21)2] + 103} : 15
  6. 1125: 1123– 35 : (110 + 23) – 60.               n. 967 – [8 + 2.32 – 24 : 6 + (9 – 7)3].5
  7. 29 – [16 + 3.(51 – 49)]

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *