Bài tập toán đố dạng phân số – Toán lớp 6

Toancap2.net đưa ra những ví dụ có lời giải về các bài tập toán đố dạng phân số dành cho các em học sinh lớp 6.

Có 2 dạng bài tập chính ở dạng phân số:

Dạng toán tính số lượng

Bài 1: Trườmg có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường .Số học sinh nữ của khối 6 bằng 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ , nam khối 6 ?
Giải.
số học sinh khối 6 là:
1008 . 5/14=360(em)
số học sinh nữ của khối 6 là:
360 . 2/3=240(em)
số học sinh nam của khối 6 là:
360 – 240=120(em)
Đáp số:nam 120 em; nữ 40 em.

Bài 2 : Tổng kết cuối năm , hạnh kiểm của học sinh lớp 6A được xếp thành 3 loại gồm : tốt , khá và trung bình. Có 6 học sinh xếp hạnh kiểm trung bình chiếm 1/8 số học sinh cả lớp.
a) Tính số học sinh lớp 6A.
b) Số học sinh xếp hạnh kiểm khá chiếm 2/7 số học sinh còn lại. Tính số học sinh được xếp hạnh kiểm tốt của lớp 6A.
Giải.
a) Số học sinh lớp 6a là:
6:1/8 = 48(em)
b) Số học sinh còn lại là:
48 – 6 = 42(em)
số học sinh hạnh kiểm khá là:
42.2/7 = 12(em)
số học sinh hạnh kiểm tốt là:
48-(12+6)=30(em)
Đáp số:a) học sinh lớp 6a 48 em; b)học sinh hạnh kiểm tốt 30 em.

Bài 3: Để giúp các bạn miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ quần áo lớp 6B quyên góp đuợc bằng 5/6 của lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp đã quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo ?

Giải.
đổi: 80% = 4/5
số quần áo lớp 6b quyên góp là:
72 . 5/6 = 60(bộ)
số quần áo lớp 6c quyên góp là:
60 : 4/5 = 75(bộ)
số quần áo cả ba lớp là:
75 + 60 + 72=207 (bộ)
Đáp số:207 bộ.

Bài 4: Kết quả kiểm tra học kì I của lớp 6A là: số bài loại giỏi chiếm 3/5 tổng số bài, số bài khá chiếm 30% tổng số bài và còn lại 5 bài loại trung bình.
a/ Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh ?
b/ Tính tỉ số phần trăm số học sinh giỏi và số học sinh trung bình so với cả lớp.
Giải.
đổi 30%=3/10
a)phân số chỉ 5 bài loại trung bình:
1 – 3/5 – 3/10 = 1/10
số học sinh lớp 6a có là:
5:1/10 = 50(bài)
b)tỉ số phần trăm của số học sinh giối với cả lớp:
3/5 = 60%
tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với cả lớp:
1/10 = 10%
Đáp số:a)50 em .b) số học sinh giối với cả lớp:60% ; số học sinh trung bình so với cả lớp:10%

DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT

BÀI 1: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi 1 chảy trong 10 h thì đầy bể, vòi 2 chảy trong 6h thì đầy bể.
a) Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì trong bao lâu sẽ đầy bể?
b) Nếu có vòi thứ 3 tháo nước ra trong 15 giờ sẽ cạn hết bể đầy nước, thì khi mở cả ba vòi cùng một lúc sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể?( lúc đầu bể cạn hết nước)
a)số phần bể trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy là:
1:10 = 1/10(bể)
số phần bể trong 1 giờ vòi thứ hai chảy là:
1:6=1/6( bể)
số phần bể trong 1 giờ cả hai vòi cùng chảy là:
1/10 + 1/6=4/15(bể)
Thời gian hai vòi cùng chảy đầy bể là :
1 : 4/15 = 15/4 (giờ) = 4 giờ 15 phút
b) số phần bể trong 1 giờ vòi thứ ba chảy là:
1:15 = 1/15(bể)
số phần bể trong 1 giờ cả ba vòi cùng chảy là:
1/10 + 1/6 – 1/15 = 1/5(bể)
thời gian ba vòi cùng chảy đầy bể là:
1:1/5 = 5(giờ)
Đáp số: a)4 giờ 15 phút; b)5 giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *