Bài tập tuần 1 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

LUYỆN TẬP VỀ SỐ NGUYÊN – LUYỆN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1 – TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

Bài 1: Biểu diễn các số nguyên: -2 ; -1 ; 2 ; 4 trên trục số.

Bài 2: Cho số hữu tỉ x=\frac{a+17}{a}\,\,\,\left( a\ne 0 \right). Với giá trị nguyên nào của a thì x là số nguyên?

Bài 3: Tìm tập hợp các số nguyên x, biết:

a) \frac{1}{2}-\left( \frac{1}{3}+\frac{1}{4} \right)<x<\frac{1}{48}-\left( \frac{1}{16}-\frac{1}{6} \right)

b) \frac{3}{4}-\frac{5}{6}\le \frac{x}{12}<1-\left( \frac{2}{3}-\frac{1}{4} \right)

Bài 4: So sánh:

a) \frac{5}{-3}\,\,\,v\grave{a}\,\,\,\frac{-15}{9}

b) \frac{-12}{-39}\,\,\,v\grave{a}\,\,\,\frac{36}{117}

c) -0,5\,\,v\grave{a}\,\,\,\frac{3}{-5}

d) \frac{-1}{25}\,\,\,\,v\grave{a}\,\,\,\frac{1}{1225}

e) \frac{215}{216}\,\,v\grave{a}\,\,\,\frac{104}{103}

f) \frac{-788}{789}\,\,v\grave{a}\,\,\,\frac{-789}{788}

g) \frac{-15}{23}\,\,v\grave{a}\,\,\,\frac{-151515}{232323}

Bài 5: Cho x=\frac{a-4}{5}, với giá trị nào của a thì:

a) x là số dương

b) x là số âm

c) x không là số dương cũng không là số âm

Bài 6: Hãy sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần: \frac{2}{5}\,\,;\,\,\,\frac{-2}{3}\,;\,\,\,\frac{-4}{-7}\,;\,\,\,\frac{2}{3}\,;\,\,\,0\,;\,\,\,\frac{3}{-2}

Bài 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

A=\left| x+\frac{3}{2} \right| B=\left| x-\frac{1}{2} \right|+\frac{3}{4}

Bài 8: Cho số hữu tỉ y=\frac{m-3}{m+2} với m\in \mathbb{Z}\,\,\,\,v\grave{a}\,\,\,m\ne -2. Với giá trị nào của m thì y là số dương?

Series NavigationBài tập tuần 2 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2