Bài tập tuần 3 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) – Đại số 8

Bài toán 1: Thực hiện phép tính

a) \displaystyle {{\left( {3x+1} \right)}^{2}} d) \displaystyle {{\left( {\frac{2}{3}x-y} \right)}^{2}}

b) \displaystyle {{\left( {2-x} \right)}^{2}} e) \displaystyle {{\left( {\frac{{{{x}^{2}}}}{2}+{{y}^{2}}} \right)}^{2}}

c) \displaystyle {{\left( {\frac{x}{2}+1} \right)}^{2}} f) \displaystyle {{\left( {\frac{4}{5}{{x}^{2}}-\frac{2}{3}y} \right)}^{2}}

Bài toán 2: Khai triển
a) \displaystyle {{\left( {x-\frac{3}{4}} \right)}^{2}} d) \displaystyle {{\left( {\frac{x}{3}+4y} \right)}^{2}}

b) \displaystyle {{\left( {2x+1} \right)}^{2}} e) \displaystyle \left( {3x+1} \right)\left( {3x-1} \right)

c) \displaystyle \left( {2x+\frac{1}{2}} \right)\left( {2x-\frac{1}{2}} \right) f) \displaystyle {{\left( {x-4} \right)}^{2}}

Bài toán 3: Tính giá trị biểu thức
a) \displaystyle \frac{{{{{63}}^{2}}-{{{47}}^{2}}}}{{{{{215}}^{2}}-{{{105}}^{2}}}}

b) \displaystyle \frac{{{{{437}}^{2}}-{{{363}}^{2}}}}{{{{{537}}^{2}}-{{{403}}^{2}}}}

c) \displaystyle 100{{x}^{2}}-20x+1 tại \displaystyle x=20 d) \displaystyle 25{{x}^{2}}-10xy+{{y}^{2}} tại \displaystyle x=6\displaystyle y=2

Bài toán 4: Rút gọn các biểu thức

a) \displaystyle 2x{{\left( {2x-1} \right)}^{2}}-3x\left( {x+3} \right)\left( {x-3} \right)-4x{{\left( {x+1} \right)}^{2}}

b) \displaystyle {{\left( {a-b+c} \right)}^{2}}-{{\left( {b-c} \right)}^{2}}+2ab-2ac

c) \displaystyle {{\left( {3x+1} \right)}^{2}}-2\left( {3x+1} \right)\left( {3x+5} \right)+{{\left( {3x+5} \right)}^{2}}

d) \displaystyle {{\left( {2x+y} \right)}^{2}}-{{\left( {y-2x} \right)}^{2}}

e) \displaystyle {{\left( {3x+2} \right)}^{2}}+2\left( {2+3x} \right)\left( {1-2y} \right)+{{\left( {2y-1} \right)}^{2}}

Bài toán 5: Chứng minh
a) \displaystyle {{\left( {a+b+c} \right)}^{2}}+{{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}={{\left( {a+b} \right)}^{2}}+{{\left( {b+c} \right)}^{2}}+{{\left( {c+a} \right)}^{2}}

b) \displaystyle {{x}^{4}}+{{y}^{4}}+{{\left( {x+y} \right)}^{4}}=2{{\left( {{{x}^{2}}+xy+{{y}^{2}}} \right)}^{2}}

Bài toán 6: Thực hiện phép tính

a) \displaystyle {{\left( {2x+3} \right)}^{3}} d) \displaystyle {{\left( {-\frac{1}{3}x-y} \right)}^{3}}

b) \displaystyle {{\left( {x-\frac{2}{5}} \right)}^{3}} e) \displaystyle {{\left( {x+4} \right)}^{3}}

c) \displaystyle {{\left( {4{{x}^{2}}+1} \right)}^{3}} f) \displaystyle {{\left( {2x-3y} \right)}^{3}}

Bài toán 7: Tính giá trị biểu thức

\displaystyle A={{x}^{3}}+6{{x}^{2}}+12x+8 tại \displaystyle x=12

\displaystyle B=27{{x}^{3}}-54{{x}^{2}}y+36x{{y}^{2}}-8{{y}^{3}} tại \displaystyle x=2;\ \ y=3

\displaystyle C={{\left( {x-y} \right)}^{3}}-6{{\left( {y-x} \right)}^{2}}+12\left( {y-x} \right)-8 tại \displaystyle x=103;\ \ y=1

Bài toán 8: Rút gọn biểu thức

\displaystyle A=2{{\left( {x+y} \right)}^{3}}+2{{\left( {x-y} \right)}^{3}}

\displaystyle B={{\left( {x-y} \right)}^{3}}-3{{\left( {y-x} \right)}^{2}}+3\left( {x-y} \right)-1

\displaystyle C=6\left( {x-y} \right){{\left( {x+y} \right)}^{2}}+12{{\left( {x-y} \right)}^{2}}\left( {x+y} \right)+{{\left( {x+y} \right)}^{3}}+8{{\left( {x-y} \right)}^{3}}

\displaystyle D={{\left( {x-y} \right)}^{3}}-{{\left( {x+y} \right)}^{3}}-3{{\left( {x+y} \right)}^{2}}\left( {x-y} \right)-3\left( {x+y} \right){{\left( {x-y} \right)}^{2}}

Bài toán 9: Rút gọn các biểu thức

\displaystyle A={{\left( {x+y+z} \right)}^{3}}-{{\left( {y+z-x} \right)}^{3}}-{{\left( {x+z-y} \right)}^{3}}-{{\left( {x+y-z} \right)}^{3}}

\displaystyle B={{\left( {x+y} \right)}^{3}}+{{\left( {y+z} \right)}^{3}}+{{\left( {z+x} \right)}^{3}}-3\left( {x+y} \right)\left( {y+z} \right)\left( {z+x} \right)

Bài toán 10:

a) Cho \displaystyle x+y=1. Tính \displaystyle {{x}^{3}}+{{y}^{3}}+3xy

b) Cho \displaystyle x-y=1. Tính \displaystyle {{x}^{3}}-{{y}^{3}}-3xy

c) Cho \displaystyle x+y=1. Tính \displaystyle {{x}^{3}}+{{y}^{3}}+3xy\left( {{{x}^{2}}+{{y}^{2}}} \right)+6{{x}^{2}}{{y}^{2}}\left( {x+y} \right)

d) Cho \displaystyle x+y=2\displaystyle {{x}^{2}}+{{y}^{2}}=10. Tính \displaystyle {{x}^{3}}+{{y}^{3}}

e) Cho \displaystyle x+y=a\displaystyle {{x}^{2}}+{{y}^{2}}=b. Tính \displaystyle {{x}^{3}}+{{y}^{3}} theo a và b.

Series Navigation<< Bài tập tuần 2 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ – Đại số 8Bài tập tuần 4 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) – Đại số 8 >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

1 Comment

Add a Comment
  1. Bài 10a làm sao vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2