Bài tập tuần 8 – Chia đơn thức cho đơn thức chia đa thức cho đơn thức – Đại số 8

Bài 1: Làm tính chia
a) $ {{17}^{3}}:{{\left( {-17} \right)}^{{-2}}}$ e) $ {{8}^{4}}:{{8}^{{-3}}}$

b) $ {{\left( {\frac{{-7}}{6}} \right)}^{8}}:{{\left( {\frac{7}{{-6}}} \right)}^{4}}$ f) $ {{\left( {\frac{5}{3}} \right)}^{6}}:{{\left( {\frac{5}{3}} \right)}^{4}}$

c) $ {{\left( {32} \right)}^{3}}:{{42}^{2}}$ g) $ {{\left( {-18} \right)}^{4}}:{{9}^{4}}$

d) $ \frac{{15}}{{16}}{{\left( {-{{x}^{5}}} \right)}^{3}}:\frac{{16}}{5}{{x}^{6}}$ h) $ {{\left( {\frac{6}{5}} \right)}^{2}}:{{\left( {\frac{7}{5}} \right)}^{2}}$

Bài 2: Làm tính chia
a) $ 22{{x}^{4}}{{y}^{2}}z:5{{x}^{2}}y$ d) $ \frac{3}{8}{{\left( {x{{y}^{2}}} \right)}^{5}}:{{\left( {\frac{{-1}}{2}{{x}^{2}}y} \right)}^{2}}$

b) $ {{x}^{6}}{{y}^{7}}zt:{{x}^{6}}{{y}^{7}}$ e) $ {{\left( {-{{x}^{3}}{{y}^{6}}{{z}^{9}}} \right)}^{{10}}}:{{\left( {xyz} \right)}^{{15}}}$

c) $ {{\left( {-5x} \right)}^{3}}{{y}^{2}}{{z}^{2}}:15{{x}^{3}}y$ f) $ {{\left( {x-1} \right)}^{6}}:\left( {{{x}^{2}}-2x+1} \right)$

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

$ A=\left( {{{x}^{2}}+4x+4} \right):\left( {x+2} \right)$ tại x =1998

$ B=\left( {8{{x}^{3}}-12{{x}^{2}}+6x-1} \right):{{\left( {1-2x} \right)}^{2}}$ tại x=501

$ C=-\frac{3}{8}{{\left( {x+3} \right)}^{3}}:\frac{{-8}}{9}\left( {3+x} \right)$ tại x= -2

$ D={{\left( {-x-y+z} \right)}^{3}}:{{\left( {-y+z-x} \right)}^{{-2}}}$ tại x=y=3 và z=1

Bài 4: Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho B

a) $ A=14{{x}^{8}}{{y}^{n}}$ và $ B=-7{{x}^{7}}{{y}^{4}}$

b) $ A=20{{x}^{5}}{{y}^{{2n}}}$ và $ B=3{{x}^{2}}{{y}^{2}}$

Bài 5: Tìm các giá trị nguyên của n để hai biểu thức A và B đồng thời chia hết cho biểu thức C.

a) $ A=\frac{5}{3}{{x}^{3}}{{y}^{{3n-1}}},B=\frac{2}{{-5}}{{x}^{{3n}}}{{y}^{{7-2n}}}$ và $ \displaystyle C=6{{x}^{n}}{{y}^{4}}$

b) $ A=\frac{{17}}{{23}}{{x}^{{2n}}}{{y}^{{6-3n}}}{{z}^{2}}, B={{3}^{2}}.{{x}^{3}}.{{y}^{{3-2n}}}$ và $ \displaystyle C=3{{x}^{3}}{{y}^{4}}$

c) $ A={{x}^{6}}{{y}^{{2n-6}}},B=2{{x}^{{3n}}}{{y}^{{18-2n}}}$ và $ \displaystyle C=5{{x}^{2}}{{y}^{4}}$

d) $ A=20{{x}^{n}}{{y}^{{2n+3}}}{{z}^{2}},B=21{{x}^{8}}{{y}^{{3-n}}}z$ và $ \displaystyle C=22{{x}^{{n-1}}}{{y}^{2}}$

Bài 6: Thực hiện phép tính

a) $ \left( {-{{{2.10}}^{5}}-{{{6.10}}^{5}}+{{{10}}^{3}}} \right):100$

b) $ \left( {{{{2.27}}^{2}}+{{3}^{8}}-{{{4.9}}^{3}}} \right):{{9}^{2}}$

c) $ \left( {{{{6.8}}^{4}}-{{{5.8}}^{3}}+{{8}^{2}}} \right):{{8}^{2}}$

d) $ \left( {{{{5.9}}^{2}}+{{3}^{5}}-{{{2.3}}^{3}}} \right):{{3}^{2}}$

Bài 7: Làm tính chia

a) $ \left( {8{{x}^{6}}-11{{x}^{7}}-10{{x}^{3}}} \right):3{{x}^{3}}$

b) $ \left( {12{{x}^{2}}{{y}^{4}}{{z}^{3}}+12x{{y}^{3}}{{z}^{3}}-3{{y}^{3}}{{z}^{3}}} \right):3{{y}^{2}}{{z}^{3}}$

c) $ \left[ {12{{{\left( {y-z} \right)}}^{4}}-3{{{\left( {z-y} \right)}}^{5}}} \right]:6{{\left( {y-z} \right)}^{2}}$

d) $ \left[ {2{{{\left( {x-2y+z} \right)}}^{3}}+4{{{\left( {2y-x-z} \right)}}^{2}}} \right]:\left( {2z-4y+2x} \right)$

e) $ \left( {2{{x}^{3}}+3{{x}^{4}}-12{{x}^{2}}} \right):x$

f) $ \left( {4{{x}^{2}}{{y}^{3}}-9{{x}^{2}}{{y}^{2}}+25x{{y}^{4}}} \right):2x{{y}^{2}}$

g) $ \left( {-5{{x}^{3}}{{y}^{3}}+14{{x}^{5}}y-8{{x}^{2}}{{y}^{3}}} \right):3{{x}^{2}}y$

h) $ \left( {2{{x}^{3}}{{y}^{4}}{{z}^{2}}-{{x}^{2}}{{y}^{5}}z-3{{x}^{4}}{{y}^{4}}{{z}^{3}}} \right):\frac{1}{3}x{{y}^{3}}z$

Bài 8: Tính giá trị biểu thức

a) $ A=\left[ {{{{\left( {3ab} \right)}}^{2}}-9{{a}^{2}}{{b}^{4}}} \right]:8a{{b}^{2}}$ tại $ a=\frac{2}{3};b=\frac{3}{2}$

b) $ B=\left[ {-4{{{\left( {x+y} \right)}}^{3}}-{{{\left( {2x+2y} \right)}}^{5}}} \right]:{{\left( {-3x-3y} \right)}^{2}}$ tại $ \displaystyle x=3;y=-2$

Bài 9: Làm tính chia

a) $ \left[ {3{{{\left( {x+2y} \right)}}^{5}}-10{{{\left( {x+2y} \right)}}^{6}}} \right]:3{{\left( {-x-2y} \right)}^{2}}$

b) $ \left[ {3{{{\left( {2x-4y} \right)}}^{3}}-8{{{\left( {2y-x} \right)}}^{4}}} \right]:\left( {4{{y}^{2}}-4xy+{{x}^{2}}} \right)$

c) $ \left( {64{{x}^{3}}+{{y}^{3}}} \right):\left( {8x+2y} \right)$

d) $ \left[ {15{{{\left( {x-y} \right)}}^{3}}+12{{{\left( {y-x} \right)}}^{2}}-x+y} \right]:\left( {3y-3x} \right)$

Series Navigation<< Bài tập tuần 7 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp – Đại số 8Bài tập tuần 9 – Chia đa thức một biến đã sắp xếp – Đại số 8 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *