Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập

I- ĐỊNH NGHĨA

Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyên.

II- TÍNH CHẤT

1- Số chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9; không thể có chữ tận cùng bằng 2, 3, 7, 8.

2- Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn.

3- Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n+1. Không có số chính phương nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (n ∈ N).

4- Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 3n hoặc 3n +1. Không có số chính phương nào có dạng  3n + 2 (n ∈ N).

5- Số chính phương tận cùng bằng 1, 4 hoặc  9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.

Số chính phương tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2.

Số chính phương tận cùng  bằng 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ.

6- Số chính phương chia hết cho 2 thì chia hết cho 4.

Số chính phương chia hết cho 3 thì chia hết cho 9

Số chính phương chia hết cho 5 thì chia hết cho 25

Số chính phương chia hết cho 8 thì chia hết cho 16.

III- MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Dạng 1: CHỨNG MINH MỘT SỐ LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-1

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-2

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-3

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-4

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-5

Dạng 2: TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIẾN ĐỂ BIỂU THỨC LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-6

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-7

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-8

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-9

Dạng 3 : TÌM SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-10

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-11

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-12

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *