Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập

I- ĐỊNH NGHĨA

Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyên.

II- TÍNH CHẤT

1- Số chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9; không thể có chữ tận cùng bằng 2, 3, 7, 8.

2- Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn.

3- Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n+1. Không có số chính phương nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (n ∈ N).

4- Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 3n hoặc 3n +1. Không có số chính phương nào có dạng  3n + 2 (n ∈ N).

5- Số chính phương tận cùng bằng 1, 4 hoặc  9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.

Số chính phương tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2.

Số chính phương tận cùng  bằng 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ.

6- Số chính phương chia hết cho 2 thì chia hết cho 4.

Số chính phương chia hết cho 3 thì chia hết cho 9

Số chính phương chia hết cho 5 thì chia hết cho 25

Số chính phương chia hết cho 8 thì chia hết cho 16.

III- MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Dạng 1: CHỨNG MINH MỘT SỐ LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-1

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-2

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-3

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-4

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-5

Dạng 2: TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIẾN ĐỂ BIỂU THỨC LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-6

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-7

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-8

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-9

Dạng 3 : TÌM SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-10

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-11

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-12

Chuyên đề Số chính phương và các dạng bài tập-13

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

3 Comments

Add a Comment
  1. Chuyên đề rất hay

  2. mình tải về được không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2