Công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch

1. Công thức

Hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y liên hệ với nhau bởi công thức $ \displaystyle y=\frac{a}{x}$, với a là một số khác 0. Ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

2. Tính chất

– Tích của một giá trị bất kì của đại lượng này với giá trị tương ứng của đại lượng kia tương ứng của đại lượng kia luôn là một hằng số (bằng hệ số tỉ lệ).

$ \displaystyle {{x}_{1}}{{y}_{1}}={{x}_{2}}{{y}_{2}}={{x}_{3}}{{y}_{3}}$ = …= a

– Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

$ \displaystyle \frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}=\frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{2}}}$ ;   $ \displaystyle \frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{3}}}=\frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{3}}}$ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *