Công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức:

$ \displaystyle S=\pi .R_{{}}^{2}$

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình quạt n° được tính theo công thức:

$ \displaystyle S=\frac{\pi R_{{}}^{2}n{}^\circ }{360{}^\circ }$ hay $ \displaystyle S=\frac{l\pi }{2}$

(với l là độ dài cung n° của hình quạt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *