Cộng, trừ số hữu tỉ

1. Cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng:
$ \displaystyle x=\frac{a}{m}$, $ \displaystyle y=\frac{b}{m}$ ( a, b, m ∈ Z, m > 0)

Khi đó:

$ \displaystyle x+y=\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}$

$ \displaystyle x-y=x+(-y)=\frac{a}{m}+\left( -\frac{b}{m} \right)=\frac{a-b}{m}$

2. Quy tắc ” chuyển vế”

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: với mọi x, y , z ∈ Q, ta có:

x + y + z => x = z – y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *