Đề cương ôn tập thi giữa kì 1 môn Toán 7 THCS Láng Thượng 2018-2019

Đề cương ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, năm học 2018-2019.

I. Lý thuyết:

1. Trả lời các câu hỏi ôn tập chương I: Số hữu tỉ, số thực.

2. Trả lời các câu hỏi ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song.

II. Bài tập:

Dạng 1. Thực hiện phép tính:

1) \frac{3}{7}+\left( {-\frac{5}{2}} \right)+\left( {-\frac{3}{7}} \right)

2) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}.\left( {-\frac{4}{9}} \right)

3) {{\left( {\frac{2}{5}} \right)}^{2}}+5\frac{1}{2}.(4,5-2,5)+\frac{{{{2}^{3}}}}{{-4}}

4) 4\frac{3}{5}:\frac{2}{3}+1\frac{1}{5}:\sqrt{{0,16}}

5) \frac{1}{2}+\frac{5}{6}.3\frac{2}{5}

6) \left( {3-\frac{2}{3}+\frac{4}{3}} \right):{{\left( {2\frac{1}{3}-2,5} \right)}^{2}}

7)   \frac{1}{6}.\left( {-2\frac{3}{5}} \right)+1\frac{2}{3}.\left( {\frac{{-13}}{5}} \right)

8) 51\frac{1}{5}.\frac{3}{8}+27\frac{1}{5}.\frac{{-3}}{8}+19

9)  \left( {-0,75-\frac{1}{4}} \right):(-5)+\frac{1}{{15}}-\left( {-\frac{1}{5}} \right):(-3)

Dạng 2. Tìm x, biết:

1) -\frac{3}{7}+x=\frac{1}{3}

2) -\frac{5}{8}+x={{\left( {\frac{{-2}}{3}} \right)}^{2}}

3) 2,7:(2x)=\frac{{11}}{5}:3\frac{2}{3}

4) \left| {x+\frac{1}{7}} \right|-\frac{2}{3}=0

5) \left| {2x+\frac{3}{4}} \right|-6=-5

Dạng 3. Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau:

1) Tìm các số x,y,z biết: \frac{x}{6}=\frac{y}{5}=\frac{z}{3}x+y-z=54

2) Tìm các số x,y,z biết: \frac{x}{2}=\frac{y}{3};\frac{y}{4}=\frac{z}{5}x+y-z=25

3) Tìm các số x,y,z biết: \frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}x+2y-3z=-20

4) Tìm các số x,y biết: \frac{x}{2}=\frac{y}{5}x.y=360

5) Cho p=\frac{{x+2y-3z}}{{x-2y+3z}}. Tính giá trị của p biết các số x,y,z tỉ lệ với 5; 4; 3

6) Tìm x,y,z biết: \frac{{12x-15y}}{7}=\frac{{20z-12x}}{9}=\frac{{15y-20z}}{{11}}x+y+z=48

7) Tìm các số nguyên x để giá trị của biểu thức sau là số nguyên:

A=\frac{{x-2}}{3} B=\frac{5}{{x+3}} C=\frac{{x+1}}{{x-2}}

8) Tìm x biết: {{(3x-7)}^{{2009}}}={{(3x-7)}^{{2007}}}

9) Tìm GTNN của biểu thức:

M=\left| {x+\frac{2}{3}} \right|+2 N={{\left( {x-\frac{2}{7}} \right)}^{{2008}}}+{{\left( {0,2-\frac{1}{5}y} \right)}^{{2010}}}+{{(-1)}^{{200}}}

10) Chứng minh rằng: \frac{1}{3}+\frac{1}{{{{3}^{2}}}}+\frac{1}{{{{3}^{3}}}}+...+\frac{1}{{{{3}^{{99}}}}}<\frac{1}{2}

Dạng 4. Các dạng toán hình học:

1) Xem hình vẽ cho biết AB // CD.

Đề cương ôn tập thi giữa kì 1 môn Toán 7 THCS Láng Thượng 2018-2019

\widehat{D}={{60}^{o}};\widehat{B}={{130}^{o}}. Tính các góc \displaystyle \widehat{A}\widehat{C}

2) Cho hình vẽ:

Đề cương ôn tập thi giữa kì 1 môn Toán 7 THCS Láng Thượng 2018-2019-1

Biết Ax // By; \widehat{{OAx}}={{35}^{o}};\widehat{{OBy}}={{140}^{o}}

Tính \widehat{{AOB}} ?

3) Hình vẽ bên, biết a // b, \widehat{{{{D}_{1}}}}={{55}^{o}}

Đề cương ôn tập thi giữa kì 1 môn Toán 7 THCS Láng Thượng 2018-2019-2

a) Vì sao c\bot b

b) Tính số đo của \widehat{{{{C}_{2}}}} ?

4) Cho hình vẽ. Biết xy // zt // uv

Đề cương ôn tập thi giữa kì 1 môn Toán 7 THCS Láng Thượng 2018-2019-3

\widehat{A}={{30}^{o}};\widehat{B}={{45}^{o}}

a) Vì sao zt // uv

b) Tính số đo của \widehat{{AOB}}

5) Cho hình vẽ.

Đề cương ôn tập thi giữa kì 1 môn Toán 7 THCS Láng Thượng 2018-2019-4

Biết a // b, hãy tính số đo của góc AOB

6) Cho hình vẽ: Biết Ax // By

Đề cương ôn tập thi giữa kì 1 môn Toán 7 THCS Láng Thượng 2018-2019-5

\widehat{{OAx}}={{35}^{o}};\widehat{{OBy}}={{140}^{o}}

Tính \widehat{{AOB}} ?

7) Cho hình vẽ sau AB // CD

Đề cương ôn tập thi giữa kì 1 môn Toán 7 THCS Láng Thượng 2018-2019-6

\widehat{{BAE}}={{60}^{o}};\widehat{{DCE}}={{110}^{o}}

Tính \widehat{{AEC}} ?

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2