Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 7 THCS Ngô Gia Tự 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 THCS Ngô Gia Tự năm học 2018-2019. Ngày 25/8/2018. Thời gian: 90 phút.

Bài 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính hợp lí:
a) $ \left( 314+{{4}^{3}} \right)-\left( \left| -314 \right|-36 \right)+{{2018}^{0}}$

b) $ \frac{-5}{12}.\frac{4}{19}+\frac{-7}{12}.\frac{4}{19}-\frac{40}{57}$

c) $ \frac{5.7+5.12}{5.9+10.8}$

Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) $ \frac{11}{2}-\frac{1}{3}.\left( x+1 \right)=3\frac{1}{2}$

b) $ {{\left( x-\frac{1}{5} \right)}^{2}}+\frac{17}{25}=\frac{26}{25}$

Bài 3 (2,0 điểm): Một cửa hàng sách mở chương trình khuyến mại giảm giá sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán được $ \frac{2}{5}$ tổng số sách toàn cửa hàng. Ngày thứ hai bán được $ \frac{5}{7}$ tổng số sách còn lại. Ngày thứ ba bán được ít hơn ngày thứ nhất là 160 quyển sách.
a) Tính tổng số sách mà cửa hàng bán được trong 3 ngày.
b) Bạn An mua được một bộ sách sau khi giảm giá 30% với giá là 252 000 đồng. Tính giá ban đầu của bộ sách?

Bài 4 (3,0 điểm)
Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ hai tia Om và On trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa đường thẳng xy sao cho $ \widehat{xOm}={{65}^{0}}\,;\,\,\widehat{yOn}={{50}^{0}}$.
a) Tính $ \widehat{yOm}$
b) Chứng minh: Om là tia phân giác của $ \widehat{xOn}$
c) Vẽ Ot là tia phân giác của $ \widehat{mOn}$ . Tính $ \widehat{xOt}$
Bài 5 (1,0 điểm)
a) Tìm giá trị nguyên của n để biểu thức $ A=\frac{2n+3}{n-1}$ mang giá trị nguyên.

b) CMR: $ \frac{1}{{{2}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+\frac{1}{{{4}^{2}}}+……+\frac{1}{{{9}^{2}}}<\frac{8}{9}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *