Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 8 THCS Hoàng Liệt 2018-2019

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn chương 1 môn Đại số lớp 8 trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Chọn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Kết quả của phép tính (x – 1)(x + 4) bằng:

A. x2 – 15

B. x2 – 8x + 15

C. x2 + 2x – 3

D. x2 + 3x – 4

Câu 2. Cho x2 + y2 = 12 và xy = 5, giá trị của (x + y)2 là:

A. 2

B. 16

C. 22

D. 36

Câu 3. Phân tích đa thức x2(x + 2) + x(x + 2) thành nhân tử, ta được kết quả là:

A. x

B. x(x + 1)

C. x(x + 1)(x + 2)

D. x(x – 1)(x + 2)

Câu 4. So sánh biểu thức P = 8.(32 + 1).(34 + 1) với biểu thức Q = 38, ta được kết quả là:

A. P < Q

B. P = Q

C. P > Q

II. TỰ LUẬN: (8đ)

Bài 1. (2đ)  Thu gọn các biểu thức sau:

a. A = (3x + 1)2 + (x – 3)(2x + 1)

b. B = (x + 2)(x2 – 2x + 4) – x(x2 + 2)

Bài 2. (2đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

A. P = x2 – y2 + 3x – 3y

B. Q = x2 + 3x + 2

Bài 3. (2đ) Tìm x biết:

a. (2x + 1)2 = (3x – 4)2

b. 5x3 – 3x2 + 10x – 6 = 0

Bài 4. (1,5đ) Cho hai đa thức A(x) = x4 – x3 + 6x2 – x + m và B(x) = x2 + 1

a. Thực hiện phép chia đa thức A(x) cho đa thức B(x)

b. Tìm m để đa thức A(x) chia cho đa thức B(x) có dư bằng 3

c. Với giá trị m tìm được ở câu b, hãy tìm giá trị nguyên của x để giá trị của A(x) chia hết cho giá trị của B(x).

Bài 5. (0,5đ) Cho (x + y + z)(xy + yz + zx) = xyz

CMR:2013 + y2013 + z2013 = (x + y + z)2013

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *