Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 8 THCS Lê Ngọc Hân 2010-2011

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn chương 1 môn Đại số lớp 8 trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội năm học 2010-2011.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

A. TRẮC NGHIỆM: (2đ)

Bài 1: (1đ) Cho đa thức A = x2 – 4x + 4. Mỗi kết luận sau đúng hay sai?

A. Giá trị của A khi x = – 1 là 7

B. A = (2 – x)2

C. Đa thức A chia hết cho x – 2

D. (x + 2).A = x3 + 23

Bài 2: (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Kết quả của phép chia (3x3y2 – 6xy3) : (– 3xy2) là:

A. x2 – 2y

B. – 3x3y2 + 2y

C. – 3x3y2 – 2y

D. – x2 + 2y

Câu 2. Bạn A viết: 2x2 – 1 = (2x + 1)(2x – 1)

Bạn B viết: (2x + 1)2 = 2x2 + 4x + 1. Bạn nào viết sai?

A. Bạn A               B. Bạn B             C. Cả A và B             D. Không ai viết sai

B. TỰ LUẬN: (8đ)

Bài 1.  Thu gọn các biểu thức:

a. A = (x – y)2 – 2(x2 – xy + y2)                      (1đ)

b. B = x(3x + 2)2 – (x – 1)(x2 + x + 1) + 2x(2x + 1)(1 – 2x)                    (1,5đ)

Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. 18 – 2x2                                           (1đ)

b. x2 – 25 y2 + 6x +  9                          (1đ)

c. 2x(x – 2) – (x2 – 3)(2 – x)                 (0,5đ)

Bài 3. Tìm x biết:

a. (3x – 1)(2x + 1) – 5x2 = (x + 1)2               (1đ)

b. x3 + 9x2 + 27x + 27 = x2 + 6x + 9             (0,5đ)

Bài 4. Cho hai đa thức A = x3 – 5x2 + 3x – 1 và B = x – 1

a. Tính A : B (1đ)

b. Tìm số tự nhiên x lớn nhất để giá trị của đa thức A chia hết cho giá trị của đa thức B. (0,5đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *