Đề kiểm tra 1 tiết Số học 6 THCS Mai Động 2018-2019

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn Số học lớp 6 trường THCS Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

(Hướng dẫn: Nếu Câu 1, em chọn đáp án A, thì em ghi là 1 – A)

Câu 1. Cho M = {1; 2; 3; 4}. Số phần tử của tập hợp M là:

A. 3 phần tử

B. 4 phần tử

C. 5 phần tử

D. 2 phần tử

Câu 2. Kết quả của phép tính 24.25 là:

A. 29

B. 49

C. 220

D. 420

Câu 3. Kết quả của phép tính 515 : 53 là:

A. 15

B. 55

C. 512

D. 112

Câu 4. Cho A là tập hợp các số tự nhiên x sao cho x + 6 = 0. A được viết là:

A. A = {0}

B. A = {Ø}

C. A = Ø

D. A = 0

Bài 2: (1 điểm) Các khẳng định sau đúng (Đ) hay sai (S)?

(Hướng dẫn: Nếu khẳng định 1, em chọn đáp án Đ, thì em ghi là 1 – Đ)

1. 92 viết dưới dạng lũy thừa của 3 là 34.

2. Tập hợp {x ∈ N | x ≤ 4} có cách viết khác là {0; 1; 2; 3; 4}.

3. Nếu x chia 5 dư 1 thì x có dạng 5k – 1 (k ∈ N).

4. Giá trị của 33 là 9.

B. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a. 143 + 539 + 257 + 261 – 500

b. 34 + 66.29 – 900

c. 120 – 85 : (25 – 15) + 23

d. 560 : 7 + [150 – (17.23 – 23.5)]

Bài 2: (3,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:

a. x – 235 = 445

b. 546 – (x + 123) = 239

c. (x – 17) + 12 = 122

d. 4x+3 = 1024

Bài 3: (0,5 điểm) Tính tổng:

A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 22017  + 22018

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *