Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Toán lớp 7 năm học 2011-2012

BÀI 1 : (4 điểm)

Tính :

  1. \frac{-1}{15} +\frac{-1}{10}
  2. -(\frac{11}{14} -\frac{8}{19} )+ (\frac{3}{14} -\frac{8}{9} )
  3. 25(\frac{-1}{5})^3+\frac{1}{5}-2(-\frac{1}{2})-\frac{1}{2}
  4. (\frac{3}{5})^{2003}:(\frac{9}{25} )^{1000}

BÀI 2 : (2 điểm)

Tìm x, biết :

  1. -\frac{21}{13}x +\frac{1}{3} =-\frac{2}{3}
  2. |-2x+\frac{3}{4}|-2\frac{1}{2} =0

 BÀI 3 : (1 điểm)

Cho A = |x-\frac{1}{3}|+\frac{1}{4} . Hãy so sánh A và \frac{1}{5}

BÀI 4 : (3 điểm)

Vẽ góc xOy bằng 60°. Trên tia Ox lấy điểm D sao cho OD = 4cm. vẽ đường thẳng d1 là đường trung trực của đoạn OD. Vẽ đường thẳng d2 đi qua D và song song với tia Oy, đường thẳng d2 cắt d1 tại C. tính góc CDO.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *