Đề kiểm tra chất lượng môn Toán 7 THCS Lương Thế Vinh 2018-2019

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 7 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút.

I. TRẮC NGHIỆM: (2Đ)

Câu 1: Viết chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ở câu sau:

1) Kết quả của phép tính {{\left( -2 \right)}^{2}}.{{\left( -2 \right)}^{5}} là:

A. {{\left( -2 \right)}^{7}}                                B. {{2}^{7}}

C. {{\left( -2 \right)}^{10}}                              D. {{4}^{7}}

2) Từ tỷ lệ thức \frac{a}{b}=\frac{c}{d}\,\left( a,\,b,\,c,\,d\ne 0 \right) suy ra được tỷ lệ thức sau:

A. \frac{a}{d}=\frac{c}{b}                               B. \frac{b}{a}=\frac{c}{d}

C. \frac{b}{a}=\frac{d}{c}                               D. \frac{a}{b}=\frac{d}{c}

Câu 2: Viết chữ cái đứng trước kèm điền (Đ) với câu trả lời đúng và (S) với câu trả lời sai ở dưới đây:

Đường thẳng a song song với đường thẳng b. Đường thẳng c cắt đường thẳng b tạo một góc {{90}^{0}} vậy:

A. Đường thẳng a song song với đường thẳng c                    C. Đường thẳng c không vuông góc với đường thẳng a.

B. Đường thẳng a không cắt đường thẳng c.                           D. Đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a.

II. TỰ LUẬN: (8Đ)

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách hợp lý: (1,5đ)
1. \left( -\frac{5}{11}+\frac{5}{13} \right)-\left( \frac{6}{11}-\frac{8}{13} \right)-{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2}}

2. {{\left( -\frac{1}{2} \right)}^{2}}+{{\left( -\frac{2}{3} \right)}^{3}}.81-{{\left( -\frac{18}{19} \right)}^{0}}

3. 2\frac{3}{7}.\frac{7}{17}-2\frac{3}{7}.\frac{6}{17}-1\frac{2}{5}

Bài 2: Tìm x, biết: (1.5đ)
1. 2x-\frac{14}{15}=\frac{1}{15}

2. \left| 2x-3 \right|-2\frac{3}{4}={{\left( -\frac{1}{2} \right)}^{2}}

3. {{\left( 2x-3 \right)}^{x+3}}={{\left( 2x-3 \right)}^{x+1}}

Bài 3: Tìm x, y, z biết: (1,5đ)
1. \frac{x}{4}=\frac{y}{3}x-y=2

2. \frac{x}{2}=\frac{y}{3}\,;\,\,\frac{y}{4}=\frac{z}{7}2x-y+z=50

3. \frac{2x-3}{5}=\frac{3y+2}{7}=\frac{z-1}{3}4x-6y+7z=68

Bài 4:

Đề kiểm tra chất lượng môn Toán 7 THCS Lương Thế Vinh 2018-2019

(3,5đ) Cho hình vẽ bên. Hãy chứng minh:

a) MN // EF

b) PQ // EF

c) Biết \displaystyle \widehat{QRO}={{67}^{0}};\,\,\widehat{OSF}={{35}^{0}}.

Tính số đo \displaystyle \widehat{ROS}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2