Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THPT chuyên Hà Nội Amsterdam 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 45 phút.

Bài 1 (4,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 4{{x}^{4}}+4{{x}^{3}}-{{x}^{2}}-x

b) 1-2a+2bc+{{a}^{2}}-{{b}^{2}}-{{c}^{2}}

c) \left( {x-7} \right)\left( {x-5} \right)\left( {x-4} \right)\left( {x-2} \right)-72

Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x sao cho:

\left( {x+5} \right)\left( {4-3x} \right)-{{\left( {3x+2} \right)}^{2}}+{{\left( {2x+1} \right)}^{3}}=\left( {2x-1} \right)\left( {4{{x}^{2}}+2x+1} \right)

Bài 3 (3 điểm). Cho \Delta ABC có M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và AC. Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho NM = ND. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AM.

a) Tứ giác ADCM là hình gì? vì sao?

b) Chứng minh rằng: B, I, D thẳng hàng.

c) Qua điểm D kẻ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng BC tại E. Đường thẳng IN cắt DE tại F. Tìm điều kiện của \Delta ABC để tứ giác MNFE là hình thang cân.

Bài 4 (1 điểm).

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=2{{x}^{2}}-x+2017

b) (Dành riêng cho lớp 8A)

Cho ba số nguyên a, b, c có tổng chia hết cho 6

Chứng minh rằng biểu thức M=\left( {a+b} \right)\left( {b+c} \right)\left( {c+a} \right)-2abc chia hết cho 6

1 bình luận
  1. làm sao có thể tải được bài

Bình luận của bạn
Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2