Đề kiểm tra Hình học chương 1 bài kiểm tra số 2 – Hình học 6

Thời gian : 45 phút

Bài 1 : (3 điểm)

Vẽ hình theo các diễn đạt sau :

  • Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ tia MB, đoạn thẳng AM và đường thẳng AB.
  • Vẽ tia Mx là tia đối của tia MB.
  • Vẽ tia By cắt đoạn thẳng AM tại điểm C nằm giữa A và M.
  • Vẽ tia Mz cắt AB tại N sa cho N là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài 2 : (3 điểm)

Cho M là trung điểm của AB, biết AB = 8cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AM.

b) Vẽ N là trung điểm của AM. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Bài 3 : (4 điểm)

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?

b) Tính độ dài BC.

c) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm M sao cho AM = 3cm. Tính MB.

d) Lấy điểm N nằm giữa B và C sao cho CN = 1cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thằng MN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *