Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Lê Ngọc Hân 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Ngọc Hân phòng giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức.

Bài 1 (1 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được phát biểu đúng (Chỉ cần ghi lại từ cần điền vào giấy thi, không cần chép lại cả câu)

a. Số đối của – |- 5| là số…………………………………………………………

b. Kết quả sắp xếp các số – 1; 12; – 9; 0; – 6 theo thứ tự tăng dần là:……………

c. Các giá trị nguyên của x thỏa mãn – 3 ≤ x ≤ 3 là…………………………….

d. Số nguyên tố trong các só 1; 2; 21; 57; 89; 91 là số …………………………

Bài 2 (1 điểm) Chọn Đúng/ Sai cho các phát biểu sau

a. Nếu PN = NQ thì N là trung điểm của đoạn thẳng PQ

b. Nếu điểm M thuộc đường thẳng AB thì tia MA và tia MB là hai tia đối nhau

c. Hai tia chung gốc và không trùng nhau là hai tia đối nhau

d. Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì MA = $ \frac{{\text{AB}}}{\text{2}}$

Bài 3 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

a. 612 : 6 – 57 : 56.5                      (0,75 điểm)

b. 27 – 3.13.9 + 34.173                 (0,75 điểm)

Bài 4 (2 điểm)

1. Tìm x biết (1,5 điểm)

a. 17 – 7 = 10                                 b. (4 + 5x).38 = 310

2. Tìm các chữ số a, b biết: $ \overline{{8a3b}}$ chia hết cho 5 và 18     (0,5 điểm)

Bài 5 (2 điểm). Một đội y tế gồm 195 y tá và 78 bác sĩ. Hỏi có thể chia đội y tế đó thành mấy tổ để số bác sĩ và y tá ở mỗi tổ đều bằng nhau? Khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu người?

Bài 6 (2,5 điểm) Cho hai tia đối nhau Mx và My. Trên tia Mx lấy điểm A sao cho MA = 2cm, trên tia My lấy điểm B sao cho MB = 6cm.

a. Tính độ dài đoạn thẳng AB                                                      (0,75 điểm)

b. Trên tia My lấy điểm C sao cho MC = 3cm. Điểm C có là trung điểm của đoạn MB không? Vì sao? (1 điểm)

c. Trên tia BC lấy điểm N sao cho BN = 5cm. So sánh độ dài hai đoạn thẳng CB và CN.  (0,5 điểm)

(Hình vẽ: 0,25 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học