Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1: Chọn đáp án đúng

Câu 1: Giá trị của biểu thức $ A={{\left( {5+{{2}^{3}}-{{3}^{3}}} \right)}^{o}}$ là:

a. $ A=2$

b. $ A=4$

c. $ A=0$

d. $ A=1$

Câu 2: Cho biết $ \sqrt{x}=3$ khi đó $ {{x}^{2}}$ là:

a. 3

b. $ \displaystyle -3$

c. $ 81$

d. 9

Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $ y=2x$

a. $ \left( {\frac{{-1}}{3};\frac{2}{3}} \right)$

b. $ \left( {\frac{1}{3};\frac{{-2}}{3}} \right)$

c. $ \left( {\frac{{-2}}{3};\frac{{-1}}{3}} \right)$

d. $ \left( {\frac{1}{3};\frac{2}{3}} \right)$

Câu 4: Cho $ \Delta ABC$ có: $ \widehat{A}={{60}^{o}}$ và $ B=2C$, khi đó số đo của góc B và C là:

a. $ \widehat{B}={{100}^{o}};\widehat{C}={{50}^{o}}$

b. $ \widehat{B}={{120}^{o}};\widehat{C}={{60}^{o}}$

c. $ \widehat{B}={{80}^{o}};\widehat{C}={{40}^{o}}$

d. $ \widehat{B}={{60}^{o}};\widehat{C}={{30}^{o}}$

Bài 2: Các khẳng định sau là Đúng hay Sai

a$ 0,2(314)=0,2314$
bMỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó
cHai góc bằng nhau thì đối đỉnh
dNếu $ \displaystyle \Delta ABC=\Delta DEF$ thì AC = EF

II – TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

a. $ \sqrt{{25}}-3\sqrt{{\frac{4}{9}}}$

b. $ \frac{{11}}{{24}}-\frac{5}{{41}}+\frac{{13}}{{24}}+0,5-\frac{{36}}{{41}}$

c. $ 25{{\left( {-\frac{1}{5}} \right)}^{3}}+\frac{1}{5}-2{{\left( {-\frac{1}{2}} \right)}^{2}}-\frac{1}{2}$

Bài 2 (1, 5 điểm): Tìm $ x$, biết

a. $ 1\frac{2}{3}x-\frac{1}{4}=\frac{5}{6}$

b. $ \frac{x}{{-2,5}}=\frac{4}{5}$

c. $ \left| {x-\frac{1}{2}} \right|-\sqrt{{\frac{1}{9}}}=\sqrt{{\frac{1}{4}}}$

Bài 3 (1,5 điểm): Trong kì kiểm tra cuối học kì I năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã thành lập 3 tổ công tác Văn, Toán và Anh. Số giáo viên trong 3 tổ lần lượt tỉ lệ với 2 ; 4 và 3. Biết số giáo viên của tổ Toán nhiều hơn tổ Anh là 16 người. Tính số giáo viên của mỗi tổ công tác.

Bài 4 (3 điểm): Cho $ \Delta ABC$ vuông tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

a. $ \Delta AMB=\Delta EMC$

b. $ AC\bot CE$

c. $ BC=2.AM$

Bài 5 (0,5 điểm): Cho tỉ lệ thức $ \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$    $ (b,d\ne 0;a\ne -c;b\ne -d)$

Chứng minh: $ {{\left( {\frac{{a+b}}{{c+d}}} \right)}^{2}}=\frac{{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}}{{{{c}^{2}}+{{d}^{2}}}}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *