Đề kiểm tra KSCL môn Toán 6 quận Hà Đông 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6, Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước cấu trả lời đúng (viết vào bài làm)

Câu 1. Tập hợp M các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 3 là:

A. $ M=\left\{ {x\in N8\left| {x\le 3} \right.} \right\}$

B. $ M=\left\{ {x\in N*\left| {x<3} \right.} \right\}$

C. $ M=\left\{ {x\in N\left| {x<3} \right.} \right\}$

D. $ M=\left\{ {1;3} \right\}$

Câu 2. Kết quả của phép tính $ {{2}^{{12}}}:{{2}^{4}}$ là:

A. $ {{1}^{8}}$

B. $ {{2}^{8}}$

C. $ {{2}^{3}}$

D. $ {{1}^{3}}$

Câu 3. Tổng $ 9.7.5.4+540$ không chia hết cho số nào dưới đây ?

A. 7

B. 3

C. 9

D. 2

Câu 4. Trong hình vẽ bên, tia đối của tia Ax là:

Đề kiểm tra KSCL môn Toán 6 quận Hà Đông 2018-2019

A. tia AB

B. tia Az

C. tia Cy

D. tia AC

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1 (1 điểm) Cho tập hợp $ A=\left\{ {1;3;5;7;9} \right\}$và B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6.

a) Viết tập hợp B bằng hai cách: liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng

b) Viết tập hợp C gồm các phần tử x sao cho x$ \in $A và x$ \in $B. Dùng kí hiệu $ \subset $ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp A và C.

Bài 2 (2 điểm): Thực hiện các phép tính sau:

a) $ 71-50:\left[ {5+3.(57-6.7)} \right]$

b) $ 290-10.({{2018}^{o}}+{{3}^{5}}:{{3}^{2}})$

Bài 3 (2 điểm) Tìm số tự nhiên $ x$biết:

a) $ (x-20):5=40$

b) $ {{(3x-4)}^{3}}=7+{{1}^{{2018}}}$

Bài 4 (2 điểm) Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho $ AC=3cm$

a) Tính BC

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm. So sánh độ dài hai đoạn thẳng CD và AB.

Bài 5 (1 điểm) Cho $ a,b,c,d,e,g$ là các chữ số, trong đó $ a,c,e$ khác 0. Chứng minh rằng nếu $ (\overline{{ab}}+\overline{{cd}}+\overline{{eg}})\vdots 11$ thì $ \overline{{abcdeg}}\vdots 11$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *