Đề KSCL đầu năm học Toán 6 THCS Lương Thế Vinh 2014-2015

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh, TP Hà Nội năm học 2014-2015.

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Cho tập hợp A=\left\{ {x\in N\left| {0:x=0} \right.} \right\}, tập hợp A là:

A. A=\varnothing B. A=\left\{ 0 \right\} C. A=\left\{ {1;2;3;...;9} \right\} D. A={{N}^{*}}

Câu 2: Số liền sau số n-1  với n\in {{N}^{*}} là:

A. n B. n + 1 C. n – 2 D. n + 2

Câu 3: Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho cả 2;3;5 là:

A. 10 B. 15 C. 20 D. 30

Câu 4: Kết quả của phép tính {{3.4}^{2}}-{{3}^{4}}{{.4}^{2}}:27 là:

A. 1 B. 3 C. 0 D. 10

Phần II: Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính

\begin{array}{l}a)\,\,\,420.67-190.67+33.230\\b)\,\,\,\left( {{{2}^{4}}{{{.3.5}}^{2}}} \right):\left\{ {450:\left[ {450-\left( {{{{4.5}}^{3}}-{{2}^{3}}{{{.5}}^{2}}} \right)} \right]} \right\}\\c)\,\,\,\left( {{{2}^{{2016}}}+{{2}^{{2017}}}+{{2}^{{2018}}}+...+{{2}^{{2030}}}} \right).\left( {{{3}^{4}}.27-{{6}^{3}}{{{.3}}^{4}}:{{2}^{3}}} \right)\end{array}

Bài 2 (3 điểm): Tìm số tự nhiên x biết

\begin{array}{l}a)\,\,\,2017-\left( {x-7} \right)=2016:2\\b)\,\,\,{{\left( {3x-14} \right)}^{3}}-199={{2}^{5}}{{.5}^{2}}+{{2000}^{0}}\\c)\,\,\,{{\left( {2x-1} \right)}^{{10}}}={{\left( {2x-1} \right)}^{{12}}}\end{array}

Bài 3:

a) Tìm hai số tự nhiên x, y biết: x-3=\left( {x+2} \right)y

b) Cho A=1+2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+...+{{2}^{{60}}}. Chứng minh rằng A chia cho 3 và 7 đều có số dư là 1.

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2