Đề KSCL đầu năm học Toán 6 THCS Lương Thế Vinh 2017-2018

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh, TP Hà Nội năm học 2017-2018.

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm: (2 điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Tập hợp số tự nhiên n thỏa mãn 0 : n = 0

A. \varnothing B. N C. {{N}^{*}} D. Đáp án khác

Câu 2: Số tự nhiên n thỏa mãn 0:x=0 là:

A. A và C nằm cùng phía so với điểm b

B. Tia AB và tia AC đối nhau

C. Tia BA và tia BC trùng nhau

D. Tia CA và tia CB trùng nhau

Câu 3: Cho ba đường thẳng đồng quy tại điểm O. Khi đó hình tạo thành có tất cả bao nhiêu tia chung gốc O?

A. 3 B. 6 C. 9 D. Đáp án khác

Câu 4:Số nào dưới đây là bình phương cuẩ một số tự nhiên:

A. A=7+{{2}^{0}} B. B={{1}^{2}}+{{2}^{2}} C. C={{4}^{2}}:{{2}^{2}}{{.2}^{1}} D. D={{1}^{3}}+{{2}^{3}}+{{3}^{3}}

Phần II. Bài tập tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

a) Viết tập hợp E các chữ cái trong từ “THÀNH PHỐ HÀ NỘI”.

b) Viết tập hợp A=\left\{ {x\in {{N}^{*}}\left| {13<4x<21} \right.} \right\} bằng cách liệt kê phần tử và liệt kê các tập con của tập A.

c) Cho hai tập hợp A=\left\{ {3;9} \right\}\,\,;\,\,B=\left\{ {2;6} \right\}. Viết tập C gồm các phần tử x thỏa mãn x=a.b trong đó a\in A\,\,;\,\,b\in B .

Bài 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

\displaystyle \begin{array}{l}a)\,\,\,\left[ {{{{7.3}}^{2}}-242:6+{{{\left( {9-7} \right)}}^{2}}} \right]:{{3}^{1}}b)\text{ }32.27+73.33+99.67\\c)\,\,\,\,A=1+2-3-4+5+6-7-8+9+...+402-403-404+405+406\end{array}

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

\begin{array}{l}a)\,\,\,164-4\left( {35-x} \right)={{10}^{2}}\\b)\,\,\,{{3}^{2}}{{.2}^{x}}-{{5}^{{31}}}:{{5}^{{29}}}={{3.2}^{2}}-{{2017}^{0}}\\c)\,\,\,3x+\left( {x+1} \right)+\left( {x+3} \right)+\left( {x+5} \right)...+\left( {x+99} \right)=2765\end{array}

Bài 4: (3 điểm) Vẽ trên cùng một hình theo yêu cầu

a) Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Vẽ điểm A sao cho tia Ox và tia OA trùng nhau và điểm B sao cho tia OB và tia Ox đối nhau. Hổi trong ba điểm A,O,B điểm nào nằm giữa? Vì sao?

b) Vẽ điểm C sao cho A và B nằm khác phía so với điểm C. Vẽ điểm D nằm giữa B và C. Kể tên các tia trùng nhau gốc A, các cặp tia đối nhau gốc B.

c) Trong ba điểm O,C,D có thể khẳng định điểm nào nằm giữa? Vì sao?

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn {{35}^{x}}+9={{2.5}^{y}}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2