Đề KSCL đầu năm học Toán 6 THCS Lương Thế Vinh 2017-2018

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh, TP Hà Nội năm học 2017-2018.

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm: (2 điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Tập hợp số tự nhiên n thỏa mãn 0 : n = 0

A. $ \varnothing $B. $ N$C. $ {{N}^{*}}$D. Đáp án khác

Câu 2: Số tự nhiên $ n$ thỏa mãn $ 0:x=0$ là:

A. A và C nằm cùng phía so với điểm b

B. Tia AB và tia AC đối nhau

C. Tia BA và tia BC trùng nhau

D. Tia CA và tia CB trùng nhau

Câu 3: Cho ba đường thẳng đồng quy tại điểm O. Khi đó hình tạo thành có tất cả bao nhiêu tia chung gốc O?

A. 3B. 6C. 9D. Đáp án khác

Câu 4:Số nào dưới đây là bình phương cuẩ một số tự nhiên:

A. $ A=7+{{2}^{0}}$B. $ B={{1}^{2}}+{{2}^{2}}$C. $ C={{4}^{2}}:{{2}^{2}}{{.2}^{1}}$D. $ D={{1}^{3}}+{{2}^{3}}+{{3}^{3}}$

Phần II. Bài tập tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

a) Viết tập hợp E các chữ cái trong từ “THÀNH PHỐ HÀ NỘI”.

b) Viết tập hợp $ A=\left\{ {x\in {{N}^{*}}\left| {13<4x<21} \right.} \right\}$ bằng cách liệt kê phần tử và liệt kê các tập con của tập A.

c) Cho hai tập hợp $ A=\left\{ {3;9} \right\}\,\,;\,\,B=\left\{ {2;6} \right\}$. Viết tập C gồm các phần tử x thỏa mãn $ x=a.b$ trong đó $ a\in A\,\,;\,\,b\in B$ .

Bài 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

$ \displaystyle \begin{array}{l}a)\,\,\,\left[ {{{{7.3}}^{2}}-242:6+{{{\left( {9-7} \right)}}^{2}}} \right]:{{3}^{1}}b)\text{ }32.27+73.33+99.67\\c)\,\,\,\,A=1+2-3-4+5+6-7-8+9+…+402-403-404+405+406\end{array}$

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

$ \begin{array}{l}a)\,\,\,164-4\left( {35-x} \right)={{10}^{2}}\\b)\,\,\,{{3}^{2}}{{.2}^{x}}-{{5}^{{31}}}:{{5}^{{29}}}={{3.2}^{2}}-{{2017}^{0}}\\c)\,\,\,3x+\left( {x+1} \right)+\left( {x+3} \right)+\left( {x+5} \right)…+\left( {x+99} \right)=2765\end{array}$

Bài 4: (3 điểm) Vẽ trên cùng một hình theo yêu cầu

a) Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Vẽ điểm A sao cho tia Ox và tia OA trùng nhau và điểm B sao cho tia OB và tia Ox đối nhau. Hổi trong ba điểm A,O,B điểm nào nằm giữa? Vì sao?

b) Vẽ điểm C sao cho A và B nằm khác phía so với điểm C. Vẽ điểm D nằm giữa B và C. Kể tên các tia trùng nhau gốc A, các cặp tia đối nhau gốc B.

c) Trong ba điểm O,C,D có thể khẳng định điểm nào nằm giữa? Vì sao?

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn $ {{35}^{x}}+9={{2.5}^{y}}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *