Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh, Hải Dương 2018-2019 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7, phòng giáo dục và đào tạo thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2018-2019. Thời gian làm bài 60 phút có đáp án.

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a)      $ 3\frac{1}{4}+(-5).\frac{1}{5}-\left( {-7\frac{3}{4}} \right)$b)     $ -\frac{1}{2}-\left( {\frac{{-3}}{5}} \right)+\left( {\frac{{-1}}{9}} \right)+\frac{1}{{27}}+\frac{7}{{18}}+\frac{4}{{35}}-\left( {-\frac{2}{7}} \right)$
c)      $ \frac{{\frac{4}{{17}}-\frac{4}{{49}}+\frac{4}{{31}}}}{{\frac{3}{{17}}-\frac{3}{{49}}+\frac{3}{{31}}}}$ 

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết

a)      $ 3-x=1\frac{1}{4}$b)     $ x-35%x=\frac{{13}}{2}$c)      $ 3\frac{1}{3}x+16\frac{3}{4}=1,75$

Câu 3 (2,0 điểm).

Một lớp học có 45 học sinh bao gồm học sinh Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm $ \frac{7}{{15}}$ số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng $ \frac{5}{8}$ số học sinh còn lại. Tính số học sinh Giỏi của lớp.

Câu 4 (2,0 điểm).

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho $ \widehat{{xOy}}={{60}^{0}}$ và $ \widehat{{xOz}}={{120}^{0}}$.

a) Tính $ \widehat{{y\text{O}z}}$.

b) Tia Oy có là tia phân giác của $ \widehat{{x\text{O}z}}$ không? Vì sao?

Câu 5 (1,0 điểm).

So sánh A và B biết: $ A=\frac{{{{7}^{{2013}}}+1}}{{{{7}^{{2014}}}+1}}$ và  $ B=\frac{{{{7}^{{2014}}}+1}}{{{{7}^{{2015}}}+1}}$.

ĐÁP ÁN:

Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh, Hải Dương 2018-2019 có đáp án

Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh, Hải Dương 2018-2019 có đáp án-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *