Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh, Hải Dương 2018-2019 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7, phòng giáo dục và đào tạo thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2018-2019. Thời gian làm bài 60 phút có đáp án.

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a)      3\frac{1}{4}+(-5).\frac{1}{5}-\left( {-7\frac{3}{4}} \right)b)     -\frac{1}{2}-\left( {\frac{{-3}}{5}} \right)+\left( {\frac{{-1}}{9}} \right)+\frac{1}{{27}}+\frac{7}{{18}}+\frac{4}{{35}}-\left( {-\frac{2}{7}} \right)
c)      \frac{{\frac{4}{{17}}-\frac{4}{{49}}+\frac{4}{{31}}}}{{\frac{3}{{17}}-\frac{3}{{49}}+\frac{3}{{31}}}} 

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết

a)      3-x=1\frac{1}{4}b)     x-35%x=\frac{{13}}{2}c)      3\frac{1}{3}x+16\frac{3}{4}=1,75

Câu 3 (2,0 điểm).

Một lớp học có 45 học sinh bao gồm học sinh Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm \frac{7}{{15}} số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \frac{5}{8} số học sinh còn lại. Tính số học sinh Giỏi của lớp.

Câu 4 (2,0 điểm).

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho \widehat{{xOy}}={{60}^{0}}\widehat{{xOz}}={{120}^{0}}.

a) Tính \widehat{{y\text{O}z}}.

b) Tia Oy có là tia phân giác của \widehat{{x\text{O}z}} không? Vì sao?

Câu 5 (1,0 điểm).

So sánh A và B biết: A=\frac{{{{7}^{{2013}}}+1}}{{{{7}^{{2014}}}+1}} và  B=\frac{{{{7}^{{2014}}}+1}}{{{{7}^{{2015}}}+1}}.

ĐÁP ÁN:

Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh, Hải Dương 2018-2019 có đáp án

Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh, Hải Dương 2018-2019 có đáp án-1

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2