Đề thi KSCL đầu năm Toán 8 THCS Ngọc Châu, Hải Dương 2016 – 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8 THCS Ngọc Châu, thành phố Hải Dương năm học 2016 – 2017.

Thời gian làm bài 90 phút. Đề thi gồm 5 câu.

Câu 1 (2 điểm): Tìm  biết:

a) $ \frac{3}{2}\left| x+\frac{1}{5} \right|=3$

b) $ \displaystyle \frac{4}{7}x-\frac{1}{2}=\frac{3}{7}$  

c) $ \displaystyle {{\left( x-2 \right)}^{2}}=9$

d) $ \displaystyle \frac{x-1}{x+5}=\frac{6}{7}$

 Câu 2 (2 điểm): Cho đa thức:

P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + 1 – 4x3.

a) Thu gọn đa thức P(x).

b) Tính giá trị của biểu thức P(x) tại x = 1 và x = -1.

c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.

Câu 3 (2 điểm)

1. Cho hàm số y = f(x) = 5x2 – 2.

Tính f(1); f(- 0,2)

2. Cho đa thức: P = – 4x2 + 7xy – 3y2 + 1 và Q = 5x2 – 7xy + 4y2 – 1

a) Tính P + Q

b) Chứng minh rằng không tồn tại giá trị nào của x, y để 2 đa thức P và Q có cùng giá trị âm.

Câu 4 (3 điểm):

Cho D ABC, AB < AC.  Phân giác AD. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB.

a) Chứng minh BD = DE.

b) K là giao điểm của AB và ED. Chứng minh ΔDBK = ΔDEC

c) Tam giác AKC là tam giác gì? Chứng minh AD ⊥ KC

Câu 5 (1 điểm): Tìm số nguyên x để biểu thức: M = $ \frac{20-x}{x-12}$ giá trị nhỏ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *