Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức

1. Định nghĩa

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d} ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d} thì ad = bc

b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:

Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d} ;    \displaystyle \frac{a}{c}=\frac{b}{d} ;    \displaystyle \frac{d}{b}=\frac{c}{a} ;    \displaystyle \frac{d}{c}=\frac{b}{a}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2