Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức

1. Định nghĩa

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số $ \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu $ \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ thì ad = bc

b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:

Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

$ \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ;    $ \displaystyle \frac{a}{c}=\frac{b}{d}$ ;    $ \displaystyle \frac{d}{b}=\frac{c}{a}$ ;    $ \displaystyle \frac{d}{c}=\frac{b}{a}$

2 Comments

Add a Comment
  1. Em muốn tải tài liệu này bằng cách nào?

  2. em muốn có đáp án để kiểm tra bài mình làm đúng, sai thì vào đâu để coi đáp án ak. Cám ơn thầy cô!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *