Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn-1

$ \displaystyle \widehat{BEC}=\frac{1}{2}$(sđ $ \displaystyle \overset\frown{BC}$ + sđ $ \displaystyle \overset\frown{AD}$)

2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn-2

$ \displaystyle \widehat{BEC}=\frac{1}{2}$(sđ $ \displaystyle \overset\frown{BC}$ – sđ $ \displaystyle \overset\frown{AD}$)

$ \displaystyle \widehat{AEC}=\frac{1}{2}$(sđ $ \displaystyle \overset\frown{AmC}$ – sđ $ \displaystyle \overset\frown{AnC}$)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *