Khái niệm phân số, hai phân số bằng nhau

1. Khái niệm phân số

Người ta gọi $ \displaystyle \frac{a}{b}$ với a, b ∈ Z, b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là $ \displaystyle \frac{a}{1}$

2. Hai phân số bằng nhau

Hai phân số $ \displaystyle \frac{a}{b}$ và $ \displaystyle \frac{c}{d}$ được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c

Khi đó ta viết: $ \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *