Luyện tập phép cộng trừ các số nguyên

Bài toán 1 : Tính.

a) (-34) + (-91) + (-26) + (-99)                      d) |-82| + (-120)

b) 125 + |-25|                                                e) (-275) + |-115|

c) |-26| + |-34|                                                f) (-34) + |-34|

Bài toán 2 : Tính nhanh.

a) 123 + [54 + (-123) + 46]           b) -64 + [(-111) + 64 + 71]

Bài toán 3 : Tính.

a) (-354) – (+75)                    b) (-445) – (-548)

c) |-72| – (+455)                     d) -|-1945| – |-67|

Bài toán 4 : Tính.

a) (-35) + 23 – (-35) – 47

b) 24 – (-136) – (-70) + 15 + (-115)

c) 37 – (-43) + (-85) – (-30) + 15

Bài toán 5 : Tìm các số nguyên x, biết.

a) x + (-13) = – 144 – (-78)         d) |-x + 8| = 12

b) x + 76 = 58 – (-16)                 e) |x + 8| + 8 = 7

c) 453 + x = -44 – (-199)             f) -8.|x| = -104

Bài toán 6 : Tính tổng các số nguyên x, biết.

a) – 5 < x < 4                    b) – 5 ≤ x  ≤ 5                         c) – 15 ≤  x < 20

d) -24 < x ≤ 18                  e) – 17 < x < 0                       g) – 20 ≤ x < 21

Bài toán 7 : Tính các tổng sau đây một cách hợp lí.

a) 12 + 22 + (-20) + (-153) + 8

b) 9 + (-10) + 11 + (-12) + 13 + (-14) + 15 + (-16)

c) 371 + (-271) + (-531)

Bài toán 8 : Tính nhanh.
a) [128 + (-78) + 100] + (-128)
b) 125 + [(-100) + 93] + (-218)

c) [453 + 74 + (-79)] + (-527)

Bài toán 9 : Tìm các số nguyên x, biết.
a) 484 + x = -363 – (-548)                           c) |2x + 9| = 15
b) |x + 9| = 12                                              d) 25 – |3 – x| = 10

Bài toán 10 : Bỏ dấu ngoặc rồi tính.
a) (123 – 27) + (27 + 13 – 123)
b) (175 + 25 + 13) – (-15 + 175 + 25)
c) (2012 – 119 + 29) – (-119 + 29)
d) – (55 – 80 + 91) – (2012 + 80 – 91)

Bài toán 11 : Cho x, y là các số nguyên.
a) Tìm GTNN của A = |x + 2| + 50
b) Tím GTNN của B = |x – 100| + |y + 200| – 1
c) Tìm GTLN của 2015 – |x + 5+|

Bài toán 12 :
a) Tìm các số nguyên x sao cho (x – 5) là ước của 6.
b) Tìm các số nguyên x sao cho (x – 1) là ước của 15.
c) Tìm các số nguyên x sao cho (x + 6) chia hết cho (x + 1)

Bài toán 13 : Tính tổng : S = 1 – 2 + 3 – 4 + … + 99 – 100.

Bài toán 14 : Tính tổng : \displaystyle A=\frac{3}{1.3}+\frac{3}{3.5}+\frac{3}{5.7}+...+\frac{3}{2015.2017}

Bài toán 15 : Tìm x, y ∈ Z biết.
a) (x + 1)(y – 2) = 0                                    d) (x + 3)(y – 6) = -4

b) (x – 5)(y – 7) = 1                                    e) (x + 7)(5 – y) = -6

c) (x + 4)(y – 2) = 2                                    f) (12 – x)(6 – y) = -2

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

3 Comments

Add a Comment
  1. Một số bài ko có đáp án (chán quá, đang cần) :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(: buồn lắm lắm lắm lắm lắm lắm …………………….. luôn đấy:(

  2. Quách Thị Nguyên Hồng

    bài toán này sao ko có đáp số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2