Luyện tập về chia hai lũy thừa cùng cơ số – Bồi dưỡng Toán 6

Luyện tập về chia hai lũy thừa cùng cơ số – Toán lớp 6

C. LUYỆN TẬP.

ĐỀ BÀI:

Bài 8.1.

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa :

a) 76:72;                         b)  a5:a    (a ≠ 0).

Bài 8.2.

Viết kết quả phép tính duới dạng một lũy thừa :

a) 213:22 ;                        b) 56:56;                      c)  163:42

Bài 8.3.

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa :

a) 24.43 ;                            b) 24.54 .

Bài 8.4.

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa :

a) 24.43 ;                            b) 24.54 .

Bài 8.5.

Tính bằng hai cách :

a) ll3 : ll2 ;                         b) 162 :42;                           c) 252 :52 .

Bài 8.6.

Tìm số tự nhiên n biết rằng :

a) 3n = 27 ;                   b) 5n = 625 ;                        c)  12n = 144. 

Bài 8.7.

Tìm số tự nhiên n biết rằng :

a) 2n.16 = 128 ;                            b)3n:9 = 27.

Bài 8.8.

Tìm số tự nhiên n biết rằng :

(2n + 1)3 =27 ;                        b) (n-2)2 = (n-2)4 ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *