Luyện tập về ghi số tự nhiên – Bồi dưỡng Toán 6

Luyện tập về ghi số tự nhiên – Toán lớp 6

C. LUYỆN TẬP

ĐỀ BÀI:

Bài 3.1.

a) Viết số0 tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau.

Bài 3.2.

Viết tập hợp các chữ số của số 2010.

Bài 3.3.

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số;

b) Viết số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số.

Bài 3.4.

Dùng ba chữ số 2, 0, 7 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, các chữ số khác nhau.

Bài 3.5.

Viết số lớn nhất và số nhỏ nhất bằng cách dùng cả sáu chữ số 0 ; 2; ; 5 ; 7 ; 9 (mỗi chữ số

chỉ được viết một lần).

Bài 3.6.

Viết số lớn nhất và số nhỏ nhất bằng cách dùng cả mười chữ số khác nhau (mỗi chữ số chỉ

được viết một lần).

Bài 3.7.

Có bao nhiêu số có :

a) Hai chữ số;                    b) Ba chữ  số;                  c)  Chín  chữ số ?

Bài 3.8.

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số ?

 Bài 3.9.

Viết 1000 số tự nhiên đầu tiên. Hỏi chữ số 3 có mặt bao nhiêu lần ?

Bài 3.10.

Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó

a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4 ;

b) Chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị ;

c) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 12.

1 Comment

Add a Comment
  1. Đỗ Thị Kim Thành

    Mình muốn được các bạn chia sẻ tài liệu toán 6 như phiếu bài tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *