Luyện tập về phép trừ và phép chia – Bồi dưỡng Toán 6

Luyện tập về phép trừ và phép chia – Toán lớp 6

C. LUYỆN TẬP.

Bài 6.1.

Tính hiệu của :

a) Số lớn nhất có 8 chữ số và số nhỏ nhất có 8 chữ số ;

b) Số lớn nhất có 7 chữ số và số lớn nhất có 5 chữ số.

Bài 6.2.

Tính hiệu của tổng các số tự nhiên lẻ có hai chữ số và tổng các số tự nhiên chẵn có hai chữ

số.

Bài 6.3.

Tính hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác

nhau.

Bài 6.4.

Tính hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có 4 chữ số là 9 ; 0 ; 5 ; 1.

Bài 6.5.

Dùng máy tính bò túi để tính : 321 – 198 ; 95 – 47 ; 81 – 47 ; 53 – 47 ; 429 – 58 – 58 – 58.

Bài 6.6.

Tính nhẩm : 98 + 47 ; 199 + 56 ; 2997 + 113.

Bài 6.7.

Tính nhẩm : 121 – 98 ; 286 – 99 ; 1213 – 997.

Bài 6.8.

Tính nhẩm : 16.50 ; 28.25 ; 24.125.

Bài 6.9.

Tính nhẩm : 1300 : 50 ; 600 : 25 ; 3000 : 125.

Bài 6.10.

Tính nhanh :

a) 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + … + 7 – 5 + 3 – 1.

b) 50 – 49 + 48 – 47 + 46 – 45 + … + 4 – 3 + 2 – 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *