Luyện tập về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Bồi dưỡng Toán 6

Luyện tập về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Toán lớp 6

C. LUYỆN TẬP.

ĐỀ BÀI:

Bài 4.1.

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng :

a) Tập hợp A các số tự nhiên X mà X – 2 = 14.

b) Tập hợp B các số tự nhiên X mà X + 5 = 5.

c) Tập hợp c các số tự nhiên X mà X . 0 = 0.

d) Tập hợp D các số tự nhiên không vượt quá 100.

Bài 4.2.

a) Viết tập hợp c các sốchẵn lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

b) Viết tập hợp L các số lẻ không lớn hơn 15.

Bài 4.3.

a) Viết tập hợp A bốn sốchẵn liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 20.

b) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 21.

Bài 4.4.

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 9, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 6, rồi dùng kí

hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Bài 4.5.

Cho tập hợp A = {14 ; 30}. Điền kí hiệu  ∈ hoặc  ⊂ vào chỗ chấm   :

a) 14 … A ;                              b) {14} … A ;              c)  {14; 30} … A.

Bài 4.6.

Tính số phần tử của các tập hợp sau:

A là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 30.

B là tập hợp các số tự nhiên lẻ không vượt quá 30.

C là tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30.

D là tập hợp các số  tự nhiên lớn hơn 30.

E là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 30 và nhỏ hơn 31.

Bài 4.7.

Cho A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 ; B là tập hợp các số  tự nhiên chia

hết cho 6 và nhỏ hơn 30 ; c là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 9 và nhỏ hơn 30 .

a) Viết các tập hợp A, B, c bằng cách liệt kê các phần tử của các tập hợp đó.

b) Xác định số phần tử của mỗi tập hợp.

Dùng kí hiệu c để thể hiện quan hệ giữa các tập hợp đó

Bài 4.8.

Tính số phần tử của các tập hợp sau :

Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000.

Tập hợp B các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000.

Tập hợp C các số tự nhiên lẻ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000.

Bài 4.9.

a) Tập hợp các tháng có 31 ngày (trong một năm dương lịch) có bao nhiêu phần tử ?

b) Tập hợp các tháng có 27 ngày có bao nhiêu phần tử ?

Bài 4.10.

Tập hợp các số có ba chữ số, tận cùng bằng 5, có bao nhiêu phần tử ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *