Luyện tập về thứ tự thực hiện các phép tính – Bồi dưỡng Toán 6

Luyện tập về thứ tự thực hiện các phép tính – Toán lớp 6

C. LUYỆN TẬP.

ĐỀ BÀI

Bài 9.1.

Thực hiện phép tính :

a) 2.53 -36 :32 ;              b) 33.19-33.12 ;                  c) 17.131 + 69.17 ;

d) 13.75 + 13.25 – 140 ;                                               e) 50-[30-(6-2)2].

Bài 9.2.

Dùng năm chữ số 9 cùng với dấu phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết

quả bằng 10.

Bài 9.3.

Dùng máy tính bỏ túi để tính :

(456 + 219).7 ;                    49.36 + 27.38  ;                84.71 – 26.19

Bài 9.4.

Tìm x, biết:

a) 60 – 3(x – 2) = 51 ;                           b) 4x- 20 = 25 : 22.

Bài 9.5.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

a) … (+6)   →   …(x3)   →   …

b) …(x6)   →   …(-3)   →   …

Bài 9.6.

Tìm y, biết:

a) 48751 – (10425 + y) = 3828 : 12 ;

b) (2367 – y) – (210 – 7) = 152 – 20.

Bài 9.7.

Tìm số tự nhiên x biết rằng : 8.6 + 288: (x – 3)2 = 50 .

Bài 9.8.

Tìm số tự nhiên x biết rằng : { x2 – [62 – (82 – 9.7)3 – 7.5]3 – 5.3}3 = 1

Bài 9.9.

Tìm các số tự nhiên x và y biết rằng :

a) 663.851 : x = 897 ;

b) 9187 – y : 409 = 892 -102.

Bài 9.10.

Xét xem các đẳng thức sau đúng hay sai ?

102 + ll2 +122 -132 +142;

152 +162 +172 =182 +192;

212 + 222 + 232 + 242 = 252 + 262 + 272.

Bài 9.11.

Điền các số 13, 140, 2 và 50 vào các chỗ trống thích hợp để có đẳng thức đúng:

a)  … x … + … – … = 317;                       b) … – … x … + …= 53.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *