Ôn tập: Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

1. Góc tạo bởi một tiếp tuyến tại tiếp điểm A và dây cung AX gọi là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

2. Số đo của góc này bằng ½ số đo góc ở tâm chắn cung AX.

3. Số đo của góc này bằng ½ số đo cung AX.

4. Số đo góc này cũng bằng số đo một góc nội tiếp bất kỳ chắn cung đó.

Bài tập:

1. Cho (O) và ba điểm A; B và C trên (O). Dây cung CB kéo dài gặp tiếp tuyến tại A ở M. So sánh các góc: AMC ; ABC va ACB .

2. Cho hai đường tròn (O) >(O’) tiếp xúc ngoài nhau tại A. Qua A kẻ hai cát tuyến BD và CE (B; C ∈ (O’) còn D; E ∈ (O)). C/m: ΔABC = ΔADE .

3. Cho (O; R) có hai đường kính AB và CD vuông góc. I là điểm trên cung AC sao cho khi vẽ tiếp tuyến qua I và cắt DC kéo dài tại M thì: IC=CM.
a. Tính góc AOI.
b. Tính độ dài OM.

Series NavigationÔn tập: Định nghĩa và sự xác định đường tròn >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *