Phép chia các phân thức đại số

1. Phân thức nghịch đảo

Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Nếu $ \displaystyle \frac{A}{B}$ là một phân thức khác 0 thì $ \displaystyle \frac{A}{B}.\frac{B}{A}=1$

Do đó:
$ \displaystyle \frac{B}{A}$ là phân thức nghịch đảo của phân thức $ \displaystyle \frac{A}{B}$
$ \displaystyle \frac{A}{B}$ là phân thức nghịch đảo của phân thức $ \displaystyle \frac{B}{A}$

2. Phép chia các phân thức đại số

Muốn chia phân thức $ \displaystyle \frac{A}{B}$ cho phân thức $ \displaystyle \frac{C}{D}$ khác 0, ta nhân $ \displaystyle \frac{A}{B}$ với phân thức nghịch đảo của $ \displaystyle \frac{C}{D}$ .

Tức là: $ \displaystyle \frac{A}{B}:\frac{C}{D}=\frac{A}{B}.\frac{D}{C}$ với $ \displaystyle \frac{C}{D}\ne 0$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *