Phiếu bài tập số 14 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 14: ƯỚC VÀ BỘI

Bài 1: Viết các tập hợp sau:
a) Ư(6); Ư(12); Ư(42)

b) B(6); B(12); B(42)

Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết:
a) $ \displaystyle x\in $ Ư(48) và x > 10

b) $ \displaystyle x\in $ Ư(18) và $ \displaystyle x\in $ B(3)

c) $ \displaystyle x\in $Ư(36) và $ x\ge 12$

d) $ \displaystyle x\in $ B(12) và $ 30\le x\le 100$

e) $ \displaystyle x\in $ Ư(28) và $ \displaystyle x\in $ Ư(21)

f) 1 – $ \displaystyle x\in $ Ư(17)

g) x – 1 $ \in $ Ư(28)

h) x + 2 $ \in $ Ư(2x + 5)

i) 2x+3$ \in $ B(2x – 1)

Bài 3: Tìm các số tự nhiên x, y biết:
a) $ x\left( {y+2} \right)=8$

b) $ \left( {x-2} \right)\left( {2y+3} \right)=26$

c) $ \left( {x+5} \right)\left( {y-3} \right)=15$

d) $ xy+x+y=2$

Bài 4: Chứng tỏ rằng:

a) Giá trị của biểu thức $ A=5+{{5}^{2}}+{{5}^{3}}+……..+{{5}^{8}}$ là bội của 30.

b) Gía trị của biểu thức $ B=3+{{3}^{3}}+{{3}^{5}}+{{3}^{7}}+…..+{{3}^{{29}}}$ là bội của 273.

Bài 5: Trong một phép chia số bị chia bằng 85, số dư bằng 10. Tìm số chia và thương?

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 13 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 15 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

2 Comments

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *