Phiếu bài tập số 20 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 20: ÔN TẬP CHƯƠNG I

Bài 1: Cho $ A=1+3+{{3}^{2}}+…+{{3}^{{100}}}$. Tìm số dư khi chia A cho 13 và khi chia A cho 40.

Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $ x\vdots 21,\,\,40<x\le 80$

b) $ x\in $ Ư(30) và x > 8

c) $ x\in B\left( {12} \right)$ và $ 30<x\le 60$

d) $ x\vdots 6$  và x < 36

e) $ 24\vdots x$ và x là số chẵn

f) $ 20\vdots x+1$ và 5 < x < 20

g) $ 21+4\left( {x-2} \right)\vdots 7$ và 30 < x < 65

h) $ x\in $ Ư(50) và $ x\in B\left( {25} \right)$

Bài 3: Khối lớp 6 có 300 học sinh, khối 7 có 276 học sinh, khối 8 có 252 học sinh. Trong một buổi chào cờ học sinh cả 3 khối xếp thành các hàng dọc như nhau. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất thành bao nhiêu hàng dọc để mỗi khối đều không có lẻ hàng. Khi đó ở mỗi khối có bao nhiêu hàng?

Bài 4: Ba xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu cho một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được 1 chuyến, xe thứ hai cứ 30 phút chở được 1 chuyến và xe thứ 3 cứ 40 phút chở được 1 chuyến. Lần đầu 3 xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để 3 xe cùng khởi hành lần thứ hai, khi đó mỗi xe chở được mấy chuyến?

Bài 5: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số, biết rằng khi chia số đó cho 18, 24, 30 có số dư lần lượt là 13, 19 và 25.

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 19 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 21 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

2 Comments

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *