Phiếu bài tập số 22 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 22: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) \left( {-125} \right)+100+80+125+20

b) 27+55+\left( {-17} \right)+\left( {-55} \right)

c) \left( {-92} \right)+\left( {-251} \right)+\left( {-8} \right)+251

d) \left( {-31} \right)+\left( {-95} \right)+131+\left( {-5} \right)

e) \left( {-17} \right)+83+\left( {-35} \right)+\left( {-65} \right)

f) \left( {-37} \right)+54+\left( {-70} \right)+\left( {-163} \right)+246

g) \left( {-69} \right)+53+46+\left( {-94} \right)+\left( {-14} \right)+78

h) 1+\left( {-3} \right)+5+\left( {-7} \right)+...+17

i) \left( {-2} \right)+4+\left( {-6} \right)+8+....+\left( {-18} \right)

k) 231+\left( {-54} \right)+\left( {-231} \right)+\left( {-64} \right)+123+277

l) -1+2+\left( {-3} \right)+4+\left( {-5} \right)+...+98+\left( {-99} \right)

m) 1+3+\left( {-5} \right)+\left( {-7} \right)+9+11+....+97+99

n) \left( {-2} \right)+\left( {-4} \right)+6+8+\left( {-10} \right)+\left( {-12} \right)+....+\left( {-98} \right)+\left( {-100} \right)

p) 1+\left( {-2} \right)+\left( {-3} \right)+4+5+\left( {-6} \right)+\left( {-7} \right)+8+9+....+\left( {-2015} \right)+\left( {-2016} \right)

Bài 2: Tìm số nguyên x sao cho:

a) -7<x<4

b) -2\le x\le 9

c) -5<x<0

d) -10\le x\le -4

e) -4<x<-3

f) -2<x\le 1

Bài 3: Tìm các số nguyên x và y, biết:

a) -9<x<10

b) \left| x \right|<3

c) \left( {x-3} \right)\left( {\left| {x+\left( {-3} \right)} \right|} \right)=0

d) \left| x \right|+\left| {y-1} \right|=0

e) \left| {x+1} \right|-\left( {-23} \right)=\left( {-13} \right)

f) \left| {x+2} \right|+{{y}^{2}}=0

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 21 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 23 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2