Phiếu bài tập số 22 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 22: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) $ \left( {-125} \right)+100+80+125+20$

b) $ 27+55+\left( {-17} \right)+\left( {-55} \right)$

c) $ \left( {-92} \right)+\left( {-251} \right)+\left( {-8} \right)+251$

d) $ \left( {-31} \right)+\left( {-95} \right)+131+\left( {-5} \right)$

e) $ \left( {-17} \right)+83+\left( {-35} \right)+\left( {-65} \right)$

f) $ \left( {-37} \right)+54+\left( {-70} \right)+\left( {-163} \right)+246$

g) $ \left( {-69} \right)+53+46+\left( {-94} \right)+\left( {-14} \right)+78$

h) $ 1+\left( {-3} \right)+5+\left( {-7} \right)+…+17$

i) $ \left( {-2} \right)+4+\left( {-6} \right)+8+….+\left( {-18} \right)$

k) $ 231+\left( {-54} \right)+\left( {-231} \right)+\left( {-64} \right)+123+277$

l) $ -1+2+\left( {-3} \right)+4+\left( {-5} \right)+…+98+\left( {-99} \right)$

m) $ 1+3+\left( {-5} \right)+\left( {-7} \right)+9+11+….+97+99$

n) $ \left( {-2} \right)+\left( {-4} \right)+6+8+\left( {-10} \right)+\left( {-12} \right)+….+\left( {-98} \right)+\left( {-100} \right)$

p) $ 1+\left( {-2} \right)+\left( {-3} \right)+4+5+\left( {-6} \right)+\left( {-7} \right)+8+9+….+\left( {-2015} \right)+\left( {-2016} \right)$

Bài 2: Tìm số nguyên x sao cho:

a) $ -7<x<4$

b) $ -2\le x\le 9$

c) $ -5<x<0$

d) $ -10\le x\le -4$

e) $ -4<x<-3$

f) $ -2<x\le 1$

Bài 3: Tìm các số nguyên x và y, biết:

a) $ -9<x<10$

b) $ \left| x \right|<3$

c) $ \left( {x-3} \right)\left( {\left| {x+\left( {-3} \right)} \right|} \right)=0$

d) $ \left| x \right|+\left| {y-1} \right|=0$

e) $ \left| {x+1} \right|-\left( {-23} \right)=\left( {-13} \right)$

f) $ \left| {x+2} \right|+{{y}^{2}}=0$

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 21 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 23 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

2 Comments

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *