Phiếu bài tập số 24 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 24: QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ

Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí:

a) $ 215+\left( {-38} \right)-\left( {-58} \right)+90-85$

b) $ 917-\left( {417-65} \right)$

c) $ 31-\left[ {26-\left( {2017+35} \right)} \right]$

d) $ 54+\left( {-37+10-54+67} \right)$

e) $ \left( {326-43} \right)+\left( {174-57} \right)$

f) $ \left( {351-875} \right)-\left( {125-149} \right)$

g) $ -418-\left\{ {-218-\left[ {-118-\left( {-131} \right)} \right]+2017} \right\}$

h) $ \left( {-2} \right)+7+\left( {-12} \right)+17+…+\left( {-52} \right)+57$

i) $ \left( {-30} \right)+\left( {-29} \right)+…+48+49+50$

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:

a) $ A=\left( {71+x} \right)-\left( {-24-x} \right)+\left( {-35-x} \right)$

b) $ B=x-34-\left[ {\left( {15+x} \right)-\left( {23-x} \right)} \right]$

c) $ C=\left( {-15+\left| x \right|} \right)+\left( {25-\left| {-x} \right|} \right)$

Bài 3: Tìm số nguyên x, biết:

a) $ \left( {-x+31} \right)-39=-69+11$

b) $ -129-\left( {35-x} \right)=55$

c) $ \left( {-37} \right)-\left| {7-x} \right|=-127$

d) $ \left| {x-14} \right|+\left( {-6} \right)<-4$

e) $ 43+\left( {9-21} \right)=315-\left( {x+315} \right)$

f) $ -7+\left| {x-4} \right|=-3$

g) $ \left( {15-x} \right)+\left( {x-12} \right)=7-\left( {-5+x} \right)$

h) $ x-\left\{ {57-\left[ {42+\left( {-23-x} \right)} \right]} \right\}=13-\left\{ {47+\left[ {25-\left( {32-x} \right)} \right]} \right\}$

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 23 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 25 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

2 Comments

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *