Phiếu bài tập số 6 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 6: PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA

Bài 25: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $ \left( {x+60} \right)-160=0$

b) $ \left( {156-9x+61} \right)=82$

c) $ 12:\left( {3x-7} \right)+34=40$

d) $ 101+\left( {105:x-12} \right).7=122$

e) $ 12.\left[ {43-\left( {56-x} \right)} \right]=384$

f) $ 26-3.\left( {x-5} \right)=14$

g) $ 144:\left( {8.x-76} \right)=36$

h) $ 7.\left( {x-6} \right)=4x+9$

Bài 26: Viết dạng tổng quát của các số sau:

a) Số chia cho 2 dư 1

b) Số chia cho 4 dư 3

c) Số chia hết cho 7

d) Số chia hết cho 6

Bài 27: Chia một số cho 60 thì được số dư là 37. Nếu chia số đó cho 15 thì được số dư là bao nhiêu?

Bài 28: Tìm số bị chia và số chia, biết rằng thương bằng 3, số dư bằng 20, tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 136.

Bài 29: Tính giá trị của biểu thức $ P=18a+30b+7a-5b$ . Biết a + b = 100.

Bài 30*: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $ M=2017-2016:\left( {2015-x} \right)$ với $ x\in \mathbb{N}$

Bài 31*: Chia 166 cho một số ta được số dư là 5. Chia 51 cho số đó ta cũng được số dư là 5. Tìm số chia?

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 5 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 7 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *