Phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 (a ≠ 0)

1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0

Trong đó x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 0.

2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt

a) Trường hợp c = 0, phương trình có dạng \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx=0 ⇔ x(ax + b) = 0

Phương trình có hai nghiệm:

\displaystyle {{x}_{1}}=0, \displaystyle {{x}_{2}}=-\frac{b}{a}

b) Trường hợp b = 0, phương trình có dạng \displaystyle ax_{{}}^{2}+c=0\displaystyle x_{{}}^{2}=-\frac{c}{a}

Nếu a, c cùng dấu: \displaystyle -\frac{c}{a}<0 phương trình vô nghiệm.

Nếu a, c trái dấu: \displaystyle -\frac{c}{a}>0 phương trình có hai nghiệm \displaystyle {{x}_{1}}=-\sqrt{-\frac{c}{a}}\displaystyle {{x}_{2}}=\sqrt{-\frac{c}{a}}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2