phép tính

Các dạng toán về thứ tự thực hiện các phép tính – Bồi dưỡng Toán 6

Các dạng toán về thứ tự thực hiện các phép tính – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Thứ tự thực hiện các phép tính đối  với biểu thức không có dấu ngoặc : Lũy  thừa   →  Nhân và  chia    →   Cộng và trừ. 2. Thứ tự thực hiện các phép […]

Phiếu bài tập số 9 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 9 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH Bài 38: Thực hiện phép tính: a) $ 3200:40.2$ b) $ 3920:28:2$ c) $ \left( {{{3}^{4}}.57-{{9}^{2}}.21} \right):{{3}^{5}}$ d) $ {{3}^{6}}:{{3}^{2}}+{{2}^{3}}{{.2}^{2}}-{{3}^{3}}.3$ e) $ {{3}^{8}}:{{3}^{4}}-{{9}^{5}}:{{9}^{3}}$ f) $ {{2}^{3}}.15+{{2}^{3}}.35$ g) $ \left[ {600-\left( {40:{{2}^{3}}+{{{3.5}}^{3}}} \right)} \right]:5$ h) $ {{3}^{2}}{{.10}^{3}}-\left[ {{{{13}}^{2}}-\left( {{{5}^{2}}.4+{{2}^{2}}.15} \right)} \right]{{.10}^{3}}$ i) $ {{16.12}^{2}}-\left( {{{{4.23}}^{2}}-59.4} \right)$ […]

Đại số 6 – Chuyên đề 3 – Thứ tự thực hiện phép tính

Đây là bài thứ 3 of 9 trong series Chuyên đề Toán 6

A. Kiến thức cần nhớ 1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc – Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. – Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta […]

Thứ tự thực hiện các phép tính – Toán lớp 6

Thứ tự thực hiện các phép tính là một chuyên đề nằm trong chương trình Toán lớp 6. Toán cấp 2 đưa ra kiến thức cần nhớ và bài tập dạng này ở dưới đây. CHUYÊN ĐỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH A. Kiến thức cần nhớ : 1. Đối với biểu thức không […]

Toán THCS © 2012 Liên hệ