thừa số

Phiếu bài tập số 16 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 16 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 16: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ. ƯỚC VÀ BỘI CHUNG Bài 1: Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tất cả các ước của nó: 15; 32; 81; 161; 75; 250. Bài 2: a) Tìm số tự nhiên a, biết rằng $ 559\,\,\vdots \,\,\,a$ […]

Bài tập về phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Toancap2.net gửi tới các em một số bài tập về phân tích một số ra thừa số nguyên tố thuộc số học 6. Chúc các em học tốt. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại một số lý thuyết về số nguyên tố. – Cách xác định số lượng các ước của một số : nếu […]

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Với hai biểu thức A, B mà B ≥ 0, ta có $ \displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}B}=\left| A \right|\sqrt{B}$; tức là: Nếu A ≥ 0 và  B ≥ 0 thì $ \displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}B}=A\sqrt{B}$ Nếu A < 0 và  B ≥ 0 thì $ \displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}B}=-A\sqrt{B}$ 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn Với A ≥ 0 và  B ≥ 0 […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học