Thứ tự thực hiện các phép tính – Toán lớp 6

Thứ tự thực hiện các phép tính là một chuyên đề nằm trong chương trình Toán lớp 6. Toán cấp 2 đưa ra kiến thức cần nhớ và bài tập dạng này ở dưới đây.

CHUYÊN ĐỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

A. Kiến thức cần nhớ :

1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc

  • Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
  • Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa → nhân và chia → cộng và trừ.

2. Đối với biểu thức có dấu ngoặc

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự :

( ) [ ] { }

B. BÀI TẬP

Bài toán 1 : Thực hiện phép tính.

a) 5 . 22 – 18 : 32

b) 17 . 85 + 15 . 17 – 120

c) 23 . 17 – 23 . 14

d) 20 – [ 30 – (5 – 1)2 ]

e) 75 – ( 3.52 – 4.23)

f) 2.52 + 3: 710 – 54: 33

g) 150 + 50 : 5 – 2.32

h) 5.32 – 32 : 42

Bài toán 2 : Thực hiện phép tính.

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150

b) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1

d) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

e) 15 – 25 . 8 : (100 . 2)

f) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 – 8

Bài toán 3 : Thực hiện phép tính.

a) 23– 53 : 52 + 12.22                                                    g) (62007 – 62006) : 62006

b) 5[(85 – 35 : 7) : 8 + 90] – 50                            h) (52001 – 52000) : 52000

c) [(7 – 33 : 32) : 22 + 99] – 100                            k) (72005 + 72004) : 72004

d) 27 : 22 + 54 : 53. 24 – 3.2                               l) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)

e) (35 . 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7                             m) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)

f) 32.[(52 – 3) : 11] – 24 + 2.103                             n) [(52.23) – 72.2) : 2].6 – 7.25

 Bài toán 4 : Tìm số tự nhiên x, biết.

a) 70 – 5.(x – 3) = 45                                             g) 10 + 2x = 45 : 43

b) 12 + (5 + x) = 20                                                h) 14x + 54 = 82

c) 130 – (100 + x) = 25                                          k) 15x – 133 = 17

d) 175 + (30 – x) = 200                                          l) 155 – 10(x + 1) = 55

e) 5(x + 12) + 22 = 92                                            m) 6(x + 23) + 40 = 100

f) 95 – 5(x + 2) = 45                                                n) 22.(x + 32) – 5 = 55

Bài toán 5 : Tìm x, biết.

a) 22 + (x + 3) = 52                                                  f) 5x – 52 = 10

b) 23 + (x – 32) = 53 – 43                                         g) 9x – 2.32 = 34

c) 4(x – 5) – 23 = 24.3                                             h) 10x + 22.5 = 102

d) 5(x + 7) – 10 = 23.5                                             k) 125 – 5(4 + x) = 15

e) 72 – 7(13 – x) = 14                                              l) 26 + (5 + x) = 34

Bài toán 6 : Tìm x, biết.

a) 15 : (x + 2) = 3                                                    e)  5(x + 35) = 515

b) 20 : (1 + x) = 2                                                    f) 12x – 33 = 32 . 33

c) 240 : (x – 5) = 22.52 – 20                                    g) 541 + (218 – x) = 73

d) 96 – 3(x + 1) = 42                                                h) 1230 : 3(x – 20) = 10

Bài toán 7 : Thực hiện phép tính.

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150;

b) 142 – [50 – (23.10 – 23.5)]

c) 375 : {32 – [ 4 + (5. 32 – 42)]} – 14

d) {210 : [16 + 3.(6 + 3. 22)]} – 3

e) 500 – {5[409 – (2³.3 – 21)²] – 1724}

Bài toán 8 : Thực hiện phép tính.

a) 80 – (4.52 – 3.23)

b) 56 : 54 + 23.22 – 12017

c) 125 – 2.[56 – 48 : (15 – 7)]

d) 75 + 25.10 + 25.13 + 180

e) 2448: [119 -(23 -6)]

f) [36.4 – 4.(82 – 7.11)2 : 4 – 20160

g) 303 – 3.{[655 – (18 : 2 + 1).43 + 5]} : 100

Bài toán 9 : Tìm x, biết.

a) 48 – 3(x + 5) = 24                                              e) 4x + 18 : 2 = 13

b) 2x+1 – 2x = 32                                                    g) 2x – 20 = 35 : 33

c) (15 + x) : 3 = 315 : 312                                               h) 525.5x-1 = 525

d) 250 – 10(24 – 3x) : 15 = 244                              k) x – 48 : 16 = 37

Bài toán 10 : Tìm x, biết.

a) [(8x – 12) : 4] . 33 = 36                                        g) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3

b) 41 – 2x+1 = 9                                                       h) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3

c) 32x-4 – x0 = 8                                                       k) 30 – [4(x – 2) + 15] = 3

d) 65 – 4x+2 = 20140                                                l) 740:(x + 10) = 102 – 2.13

f) 120 + 2.(3x – 17) = 214                                        m) [(6x – 39) : 7].4 = 12

Bài toán 11 : Tính tổng sau.

a) S = 4 + 7 + 10 + 13 +………………+ 2014 + 2017

b) S = 35 + 38 + 41 +……….+ 92 + 95

c) S = 10 + 12 + 14 +……….+ 96 + 98

Gợi ý bài toán 11 : Tổng của dãy số cách đều.

Bước 1 : tính số số hạng qua công thức :

n = (số cuối – số đầu) : d

Với d là khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp.

Bước 2 : Tính tổng S qua công thức :

                               Thứ tự thực hiện các phép tính - Toán lớp 6-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *