Tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu

1. Tính chất cơ bản của phân thức

Nếu nhân hoặc chia cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

$ \displaystyle \frac{A}{B}=\frac{A.M}{B.M}$

$ \displaystyle \frac{A}{B}=\frac{A:M}{B:M}$

(M là một đa thức khác đa thức 0)

2. Quy tắc đổi dấu

Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phên thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho

$ \displaystyle \frac{A}{B}=\frac{-A}{-B}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *