Toán lớp 7

A. TOÁN 7 TẬP 1

I.  PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 1

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 1

Chương I. Số hữu tỉ, số thực

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

» Tập hợp Q các số hữu tỉ» Hai góc đối đỉnh
» Cộng, trừ số hữu tỉ» Hai đường thẳng vuông góc
» Nhân, chia số hữu tỉ» Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
» Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ» Hai đường thẳng song song
» Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân» Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
» Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức» Quan hệ vuông góc, song song
» Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau» Khái niệm định lí là gì, chứng minh định lí
» Số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn» Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
» Quy ước làm tròn số

Chương II. Tam giác

» Khái niệm số vô tỉ, căn bậc hai» Tổng ba góc của một tam giác, góc ngoài tam giác
» Khái niệm số thực, trục số thực» Định nghĩa hai tam giác bằng nhau
» Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực – Toán 7» Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Chương II. Hàm số và đồ thị

» Định nghĩa tam giác cân, tam giác đều
» Công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận» Định lí Pitago trong tam giác vuông
» Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận» Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
» Công thức, tính chất của đại lượng tỷ lệ nghịch» Ôn tập chương II: Tam giác
» Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
» Khái niệm hàm số 
» Mặt phẳng toạ độ, trục tung, trục hoành
» Khái niệm đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
» Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị – Toán 7

B. TOÁN 7 TẬP 2

I.  PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 2

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 2

Chương III. Thống kê

Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

» Thu thập số liệu thống kê, tần số» Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
» Bảng tần số và công dụng» Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
» Khái niệm biểu đồ, tần suất» Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác
» Khái niệm, quy tắc tìm số trung bình cộng» Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
» Ôn tập chương III: Thống kê» Tính chất đường phân giác của một góc

Chương IV. Biểu thức đại số

» Tính chất ba đường phân giác của tam giác
» Khái niệm biểu thức đại số, biểu thức nguyên, biểu thức phân» Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
» Giá trị của một biểu thức đại số» Tính chất ba đường trung trực của tam giác
» Các khái niệm về đơn thức » Định nghĩa, tính chất ba đường cao của tam giác
» Định nghĩa đơn thức đồng dạng

» Ôn tập cuối năm Hình học 7

» Các khái niệm về đa thức
» Quy tắc cộng, trừ đa thức
» Khái niệm đa thức một biến
» Cách cộng, trừ đa thức một biến
» Số nghiệm của đa thức một biến
» Ôn tập chương III
» Ôn tập chương IV

» Ôn tập cuối năm Đại số 7


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học