bài tập tuần

Bài tập tuần 20 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 20 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ. LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC. Bài 1: Số lượng học sinh nữ trong một trường THCS được ghi lại trong bảng dưới đây: 19 18 20 19 15 25 19 22 16 18 16 25 18 15 19 20 22 18 […]

Bài tập tuần 19 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 19 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

ÔN TẬP HỌC KÌ I ( TIẾP ). Bài 1: Tính giá trị biểu thức: a) $ \frac{7}{5}:\left( {\frac{{-1}}{{15}}-\frac{1}{6}} \right)+\frac{7}{5}:\left( {\frac{{-1}}{3}-1\frac{1}{{15}}} \right);$ b) $ \left[ {\frac{4}{3}:\left( {2+\frac{4}{3}} \right)+\left( {2-\frac{4}{3}} \right):\frac{4}{3}} \right]:\left[ {\frac{2}{3}:\left( {4+\frac{2}{3}} \right)-\left( {4-\frac{2}{3}} \right):\frac{2}{3}} \right].$ Bài 2: Tìm x, biết: a) $ \left| {x+\frac{1}{3}} \right|-5=-2;$ b) $ 2\left| {2x-\frac{2}{3}} \right|-5=-11;$ Bài 3: Một […]

Bài tập tuần 18 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 18 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

ÔN TẬP HỌC KÌ I. Bài 1: Tìm x, y biết: a) $~x:2=y:5$ và x + y = 21; b) $~x:y=2:7$ và x + y = -18; c) $\frac{{x-a}}{m}=\frac{{y-b}}{n}$  và x + y = k; d) $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}$ và x.y = 54. Bài 2: Một lớp học có 45 học sinh,  số học sinh nam và […]

Bài tập tuần 17 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 17 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

ÔN TẬP CHƯƠNG II. Bài 1: Vẽ trên cùng hệ tọa độ đồ thị của các hàm số sau: a) $~y=x;$ b) $~y=-x;$ c) $~y=\frac{1}{4}x;$ d) $~y=-\frac{1}{4}x.$ Bài 2: Tìm x, y biết : $ \frac{{x-y}}{3}=\frac{{x+y}}{{13}}=\frac{{xy}}{{200}}.$ Bài 3: Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B. Xe […]

Bài tập tuần 16 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 16 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Y=AX (X ≠ 0). LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU GÓC-CẠNH-GÓC. Bài 1: Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số sau: a) $~\left( {{{d}_{1}}} \right):y=x;$ b) $~\left( {{{d}_{2}}} \right):y=-x;$ c) $~\left( {{{d}_{3}}} \right):y=-2x;$ d) $~\left( {{{d}_{4}}} \right):y=-3x.$ Bài 2: Đồ thị hàm số […]

Bài tập tuần 15 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 15 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

HÀM SỐ. MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC GÓC-CẠNH-GÓC. Bài 1: Cho hình vẽ: a) Viết tọa độ các điểm A, B, C, D; b) Có nhận xét gì về tọa độ các điểm A và B; C và D. Bài 2: Hàm số $ y=f\left( x \right)$ […]

Bài tập tuần 14 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 14 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

LUYỆN TẬP. LUYỆN TẬP TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH – GÓC – CẠNH. Bài 1: Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 7; 8; 9. Hỏi mỗi người được bao nhiêu tiền lãi ? Biết rằng tổng số tiền lãi là 240 triệu đồng và tiền lãi chia theo tỉ lệ góp vốn. […]

Bài tập tuần 13 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 13 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH-GÓC-CẠNH. Bài 1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi $ x=3$ thì $ y=-6$. a) Viết công thức liên hệ giữa x và y; b) Tính […]

Bài tập tuần 12 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 12 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN. LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU CẠNH-CẠNH-CẠNH. Bài 1: Số viên bi của ba bạn An, Bình, Cường tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi. Bài […]

Bài tập tuần 5 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 5 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

TỈ LỆ THỨC – TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ HAI ĐƯỜNG THẰNG SONG SONG PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5 – TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU Bài 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Thay tỉ số của các số hữu tỉ $ \frac{{-3}}{5}:\frac{{12}}{{25}}$ bằng tỉ số của các số nguyên: A. $ \frac{{-10}}{3};$ B. […]

Bài tập tuần 4 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 4 of 20 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 7

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ ( TIẾP THEO )-HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 4 – TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU Bài 1: Thực hiện phép tính: $ a)\frac{{{{{\left( {-5} \right)}}^{{60}}}{{{.3}}^{{50}}}}}{{{{{15}}^{5}}{{{.5}}^{{61}}}}}$ $ b){{\left( {-\frac{1}{3}} \right)}^{2}}-{{\left( {-\frac{{12}}{{17}}} \right)}^{0}}+{{\left( {-\frac{1}{2}} \right)}^{3}}{{.4}^{2}}$ $ c)\frac{{{{{\left( {-3} \right)}}^{{10}}}{{{.15}}^{5}}}}{{{{{25}}^{3}}.{{{\left( {-9} \right)}}^{7}}}}$ $ d)~{{2}^{3}}+3{{\left( {\frac{1}{3}} \right)}^{0}}-{{2}^{{-2}}}.4+\left[ {{{{\left( […]

Bài tập tuần 10 – Ôn tập chương 1 – Đại số 8

Đây là bài thứ 10 of 10 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 8

Bài toán 1: Rút gọn: a) $ A={{x}^{2}}(x-2)-(x-1)\left( {{{x}^{2}}+x+1} \right)$ b) $ B={{(xy-1)}^{2}}-(xy-1)(xy+2)$ c) $ C=(x-1)(x-2)(x+2)-{{(x-3)}^{3}}$ d) $ D=(xy-1)(xy-2)-{{(xy-2)}^{2}}$ Bài toán 2: Hoàn thành các đẳng thức sau: a) $ {{x}^{2}}+4x+\ldots ={{(x+\ldots )}^{2}}$ b) $ \ldots -12x+9={{(2x-\ldots )}^{2}}$ c) $ 4{{x}^{2}}+\ldots +\ldots ={{(2x-3y)}^{2}}$ d) $ (x-\ldots )\left( {\ldots +\frac{y}{2}} \right)=\ldots -\frac{{{{y}^{2}}}}{4}$ e) $ 4{{x}^{4}}+12{{x}^{2}}y+\ldots ={{\left( […]

Bài tập tuần 9 – Chia đa thức một biến đã sắp xếp – Đại số 8

Đây là bài thứ 9 of 10 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 8

Bài toán 1: Thực hiện phép chia: a) $ \left( {{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-15x+36} \right):(x+4)$ b) $ \left( {2{{x}^{4}}+2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-5x-20} \right):\left( {{{x}^{2}}+x+4} \right)$ c) $ \left( {2{{x}^{3}}+11{{x}^{2}}+18x-3} \right):(2x+3)$ d) $ \left( {2{{x}^{3}}+9{{x}^{2}}+5x+41} \right):\left( {2{{x}^{2}}-x+9} \right)$ e) $ \left( {{{x}^{3}}-{{x}^{2}}-5x-3} \right):(x-3)$ f) $ \left( {{{x}^{4}}+{{x}^{3}}-6{{x}^{2}}-5x+5} \right):\left( {{{x}^{2}}+x-1} \right)$ g) $ \left( {2{{x}^{3}}+5{{x}^{2}}-2x+3} \right):\left( {2{{x}^{2}}-x+1} \right)$ h) $ \left( {{{x}^{5}}+{{x}^{3}}+{{x}^{2}}+1} \right):\left( […]

Bài tập tuần 8 – Chia đơn thức cho đơn thức chia đa thức cho đơn thức – Đại số 8

Đây là bài thứ 8 of 10 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 8

Bài 1: Làm tính chia a) $ {{17}^{3}}:{{\left( {-17} \right)}^{{-2}}}$ e) $ {{8}^{4}}:{{8}^{{-3}}}$ b) $ {{\left( {\frac{{-7}}{6}} \right)}^{8}}:{{\left( {\frac{7}{{-6}}} \right)}^{4}}$ f) $ {{\left( {\frac{5}{3}} \right)}^{6}}:{{\left( {\frac{5}{3}} \right)}^{4}}$ c) $ {{\left( {32} \right)}^{3}}:{{42}^{2}}$ g) $ {{\left( {-18} \right)}^{4}}:{{9}^{4}}$ d) $ \frac{{15}}{{16}}{{\left( {-{{x}^{5}}} \right)}^{3}}:\frac{{16}}{5}{{x}^{6}}$ h) $ {{\left( {\frac{6}{5}} \right)}^{2}}:{{\left( {\frac{7}{5}} \right)}^{2}}$ Bài 2: Làm tính chia a) […]

Bài tập tuần 6 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và luyện tập – Đại số 8

Đây là bài thứ 6 of 10 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 8

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) $ {{x}^{2}}-x-{{y}^{2}}-y$ b) $ {{x}^{2}}-2xy+{{y}^{2}}-{{z}^{2}}$ c) $ 5x-5y+\text{ax-ay}$ d) $ {{a}^{3}}-{{a}^{2}}x-ay+xy$ e) $ 4{{x}^{2}}-{{y}^{2}}+4x+1$ f) $ {{x}^{3}}-x+{{y}^{3}}-y$ Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử a) $ {{x}^{2}}-{{y}^{2}}-2x+2y$ b) $ 2x+2y-{{x}^{2}}-xy$ c) $ 3{{x}^{2}}-6xy+3{{y}^{2}}-12{{z}^{2}}$ d) $ {{x}^{2}}-25+{{y}^{2}}+2xy$ e) $ {{x}^{2}}+2xy+{{y}^{2}}-xz-yz$ f) $ […]

Bài tập tuần 4 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) – Đại số 8

Đây là bài thứ 4 of 10 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 8

Bài toán 1: Viết các biểu thức sau dưới dạng tích a) $ \displaystyle {{x}^{3}}+8$ b) $ \displaystyle {{x}^{3}}-64$ c) $ \displaystyle 8{{x}^{3}}+1$ d) $ \displaystyle 27-{{x}^{3}}$ e) $ \displaystyle 125+8{{x}^{3}}$ f) $ \displaystyle {{x}^{9}}-27{{y}^{3}}$ Bài toán 2: Viết biểu thức sau dưới dạng tổng hoặc hiệu của các lập phương a) $ \displaystyle \left( […]

Bài tập tuần 3 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) – Đại số 8

Đây là bài thứ 3 of 10 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 8

Bài toán 1: Thực hiện phép tính a) $ \displaystyle {{\left( {3x+1} \right)}^{2}}$ d) $ \displaystyle {{\left( {\frac{2}{3}x-y} \right)}^{2}}$ b) $ \displaystyle {{\left( {2-x} \right)}^{2}}$ e) $ \displaystyle {{\left( {\frac{{{{x}^{2}}}}{2}+{{y}^{2}}} \right)}^{2}}$ c) $ \displaystyle {{\left( {\frac{x}{2}+1} \right)}^{2}}$ f) $ \displaystyle {{\left( {\frac{4}{5}{{x}^{2}}-\frac{2}{3}y} \right)}^{2}}$ Bài toán 2: Khai triển a) $ \displaystyle {{\left( {x-\frac{3}{4}} \right)}^{2}}$ d) […]

Bài tập tuần 2 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ – Đại số 8

Đây là bài thứ 2 of 10 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 8

A. Lý thuyết 1. Bình phương của một tổng $ {{\left( {A+B} \right)}^{2}}={{A}^{2}}+2AB+{{B}^{2}}$ 2. Bình phương của một hiệu $ {{\left( {A-B} \right)}^{2}}={{A}^{2}}-2AB+{{B}^{2}}$ 3. Hiệu hai bình phương $ {{A}^{2}}-{{B}^{2}}=\left( {A+B} \right)\left( {A-B} \right)$ B. Bài tập Bài 1: Thực hiện phép tính a) $ {{\left( {2x+1} \right)}^{2}}$ d) $ {{\left( {\frac{5}{2}-x} \right)}^{2}}$ b) $ […]

Bài tập tuần 1 – Phép nhân và phép chia đa thức – Đại số 8

Đây là bài thứ 1 of 10 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 8

Bài toán 1: Thực hiện phép tính: a) 3xy2(2x – 4y + 3xy) b) x(3×2 – 2x + 5) c) 5x + 3(x2 – x – 1) d) $ \displaystyle \frac{1}{3}$x2y2(6x + $ \displaystyle \frac{2}{3}$x2 – y) e) $ \displaystyle \frac{3}{4}$x3y2(4x2y – x + y5) f)  –$ \displaystyle \frac{2}{3}$x(–x4y2 – 2×2 – 10y2).  Bài toán […]

Bài tập tuần 35 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 36 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 36: ÔN TẬP CHƯƠNG 4 (Đại) – ÔN TẬP HKII (Hình) Bài 1: Cho phương trình $ a{{x}^{2}}+\left( a-b-1 \right)x-{{m}^{2}}-1=0\,\,\left( 1 \right)$ a) CMR: Với a = 1; b = 2 thì phương trình luôn có nghiệm với mọi m. Tìm m để tổng bình phương hai nghiệm đạt giá trị nhỏ nhất […]

Bài tập tuần 34 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 35 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 34: Ôn tập chương 4 (Đại + Hình). Bài 1: Vẽ đồ thị hai hàm số $ y=\frac{1}{2}{{x}^{2}}$ và y = 2 trên cùng hệ trục toạ độ a) Gọi A, B là giao điểm của chúng. Xác định toạ độ A, B b) Tìm diện tích và chu vi $ \Delta OAB$ […]

Bài tập tuần 33 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 34 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 33: Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Ôn tập chương 4 (hình). Bài 1: Hai xe ô tô cùng khởi hành một lúc từ A toái B nhưng ô tô thứ nhất có vận tốc trung bình hơn ô tô thứ hai là 5km/h nên đến B sớm hơn ô tô […]

Bài tập tuần 32 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 33 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 32: Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Hình cầu. Bài 1: Một người đi xe đạp từ Hà Nội đến Sơn Tây dài 36km. Lúc về người đó tăng vận tốc thêm 3km/h, do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc người […]

Bài tập tuần 31 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 32 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 31: Phương trình quy về phương trình bậc hai – Hình nón, hình nón cụt. Bài 1: Giải phương trình a) $ \frac{x+3}{4}-3=\frac{\left( x+5 \right)\left( x-2 \right)}{3}$ b) $ \frac{14}{{{x}^{2}}-9}+\frac{4-x}{x+3}=\frac{7}{x+3}-\frac{1}{3-x}$ c) $ \frac{{{\left( x+5 \right)}^{2}}}{2}-\frac{x}{3}=\frac{{{\left( x-3 \right)}^{2}}}{3}$ d) $ \frac{2}{{{x}^{2}}-4}-\frac{1}{x\left( x-2 \right)}+\frac{x-4}{x\left( x+2 \right)}=0$ Bài 2: Giải các phương trình trùng phương: a) […]

Bài tập tuần 30 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 31 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 30: Hệ thức Viet và ứng dụng – Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ. Bài 1: Dùng điều kiện a +b +c =0 hoặc a –b +c =0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau: a) $ 43{{x}^{2}}+23x-66=0$ b) $ \sqrt{5}{{x}^{2}}-4x+4-\sqrt{5}=0$ c) $ 28{{x}^{2}}-30x+2=0$ d) […]

Bài tập tuần 29 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 30 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 29: Công thức nghiệm thu gọn – Ôn tập chương III (hình) Bài 1: Dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình: a) $ 64{{x}^{2}}+114x+81=0$ b) $ 2011{{x}^{2}}-2012x+1=0$ c) $ 2013{{x}^{2}}-2014x+1=0$ d) $ {{x}^{2}}-2\left( k+2 \right)x+8k=0$ Bài 2: a) Cho phương trình $ \displaystyle \text{a}{{\text{x}}^{2}}+bx+c=0$ với a, c trái dấu. Hãy […]

Bài tập tuần 28 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 29 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 28: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai – Diện tích hình tròn, hình quạt. Bài 1: Không giải phương trình, hãy xác định hệ số a, b, c tính biệt thức $ \Delta $ và xác định số nghiệm mỗi phương trình sau: a) $ {{x}^{2}}-11x+35=0$ b) $ \frac{1}{2}{{x}^{2}}+12x+30=0$ c) $ […]

Bài tập tuần 27 – Toán lớp 9 (tiếp)

Đây là bài thứ 28 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 27: Phương trình bậc hai một ẩn – Độ dài đường tròn, cung tròn. Bài 1: Chỉ rõ hệ số a, b, c trong mỗi phương trình sau rồi giải phương trình a) $ 4{{x}^{2}}+7x=0$ b) $ {{x}^{2}}+4x-12=0$ c) $ {{x}^{2}}-5=0$ d) $ {{x}^{2}}-5x=0$ Bài 2: Đưa các phương trình sau về dạng […]

Bài tập tuần 27 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 27 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 27: Ôn tập Bài I: Với $ x>0$, cho hai biểu thức $ A=\frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ và $ B=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}+\frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+x}$ a) Tính giá trị của biểu thức $ A$ khi $ \displaystyle x=64$ b) Rút gọn biểu thức $ B$ c) Tìm $ x$ để $ \frac{A}{B}>\frac{3}{2}$ Bài II: Giải bài toán sau bằng cách […]

Bài tập tuần 26 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 26 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 26: Đồ thị hàm số $ y=a{{x}^{2}}\left( a\ne 0 \right)$ – Đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp. Bài 1: Cho hàm số $ y=0,5{{x}^{2}}$ a) Vẽ đồ thị hàm số b) Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số, điểm nào không thuộc đồ thị hàm […]

Bài tập tuần 25 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 25 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 25: Hàm số $ \displaystyle y=a{{x}^{2}}\,\,\left( a\ne 0 \right)$. Tứ giác nội tiếp. Bài 1: Cho hàm số $ y=3{{x}^{2}}$ Lập bảng tính giá trị của y với các giá trị của x lần lượt bằng: -3  ;  -1  ;  0  ;  2  ;   $ \displaystyle \frac{1}{3}\,\,\,\,\,;\,\,\,\,\,-\frac{1}{3}\,\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\frac{1}{2}$ Bài 2: Cho hàm số $ […]

Bài tập tuần 24 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 24 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 24: Ôn tập chương II – Cung chứa góc Bài 1: Cho phương trình bậc nhất với hai ẩn x và y: $ \left( {{m}^{2}}-1 \right)x-\left( m+1 \right)y=3m+5$ với m là tham số. Tìm các giá trị nguyên của m để nếu x lấy giá trị nguyên thì y cũng là số […]

Bài tập tuần 23 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 23 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 23: Luyện tập giải toán bằng cách lập hệ phương trình. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Bài 1: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 80m. Nếu tăng chiều dài thêm 3m, tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích […]

Bài tập tuần 22 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 22 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 22: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình. Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Bài 1: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 9 lần tổng các chữ số của nó và nếu đổi chỗ hai chữ số thì […]

Bài tập tuần 21 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 21 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 21: Luyện tập giải hệ phương trình. Liên hệ giữa dây và cung. Bài 1: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: a) $ \left\{ \begin{array}{l}5x+3y=19\\2x+9y=31\end{array} \right.$ b) $ \left\{ \begin{array}{l}5x-4y=20\\\frac{1}{4}x-\frac{1}{5}y=1\end{array} \right.$ c) $ \left\{ \begin{array}{l}\frac{3x}{4}+\frac{2y}{5}=2,3\\x-\frac{3y}{5}=0,8\end{array} \right.$ d) $ \left\{ \begin{array}{l}3x-4y=10\\-6x+8y=-19\end{array} \right.$ Bài 2: Giải hệ phương […]

Bài tập tuần 20 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 20 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 20: – Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. – Góc ở tâm. Số đo cung. Bài 1: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: a) $ \left\{ \begin{array}{l}5x-3y=-1\\3x-5y=-7\end{array} \right.$ c) $ \left\{ \begin{array}{l}-x+2y=3\\3x+y=-1\end{array} \right.$ b) $ \left\{ \begin{array}{l}\frac{x+y}{3}+\frac{2}{3}=3\\\frac{4x-y}{6}+\frac{x}{4}=1\end{array} \right.$ d) $ \left\{ \begin{array}{l}2x+2\sqrt{3}y=1\\\sqrt{3}x+2y=-5\end{array} […]

Bài tập tuần 19 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 19 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 19: ÔN TẬP HKI (Số) – ÔN TẬP HKI (Hình) Bài 1: Tính: a) $ \displaystyle A=\left( \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}+1 \right).\frac{1}{{{\left( \sqrt{2}+1 \right)}^{2}}}$ b) $ B=\sqrt{6+2\sqrt{2}.\sqrt{3-\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{12}+\sqrt{18-\sqrt{128}}}}}$ Bài 2: Giải phương trình: a) $ \frac{3}{4}\sqrt{4x}-\sqrt{4x}+5=\frac{1}{4}\sqrt{4x}$ b) $ \sqrt{3-x}-\sqrt{27-9x}+1,25\sqrt{48-16x}=6$ Bài 3: Cho biểu thức: $ P=\left( \frac{2}{\sqrt{1+a}}+\sqrt{1-a} \right):\left( \frac{2}{\sqrt{1-{{a}^{2}}}}+1 \right)$   với  -1 < a < 1 […]

Bài tập tuần 18 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 18 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 18 – Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Ôn tập HK II (hình) Bài 1: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế, sau đó minh họa bằng hình vẽ: $ \left\{ \begin{array}{l}3x+2y=7\\2x+3y=3\end{array} \right.$ Bài 2: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế a) $ […]

Bài tập tuần 17 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 17 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 17 – Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Ôn tập chương II (hình) Bài 1: Hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau và giải thích vì sao? a) $ \left\{ \begin{array}{l}-5x+y=3\\3x-y=2\end{array} \right.$ b) $ \left\{ \begin{array}{l}3x-2y=5\\-9x+6y=4\end{array} \right.$ c) $ \left\{ \begin{array}{l}-2x+y=2\\3x-y=1\end{array} \right.$ d) $ \left\{ \begin{array}{l}-2x+3y=4\\8x-12y=-16\end{array} […]

Bài tập tuần 16 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 16 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 16 – Phương trình bậc nhất hai ẩn – Vị trí tương đối của hai đường tròn Bài 1: Cho các phương trình a) $ 4x+2y=4$ b) $ 3x+0y=3$ c) $ 2x+3y=5$ d) $ 0x-2y=-4$ Tìm công thức nghiệm tổng quát của mỗi phương trình và biểu diễn hình học của chúng. […]

Bài tập tuần 15 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 15 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 15 – Ôn tập chương II (đại số) – Vị trí tương đối của hai đường tròn Bài 1: Với giá trị nòa của k thì a) Hàm số $ y=\frac{{{k}^{2}}+2}{k-3}x+\frac{1}{4}$ là hàm số đồng biến trên $ \mathbb{R}$? b) Hàm số $ y=\frac{k+\sqrt{2}}{{{k}^{2}}+\sqrt{3}}x-\frac{3}{4}$ là hàm số nghịch biến trên $ \mathbb{R}$? […]

Bài tập tuần 14 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 14 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 14 – Hệ số góc của đường thẳng $ \displaystyle y=ax+b\,\,\,\left( a\ne 0 \right)$ – Tính chât hai tiếp tuyến cắt nhau Bài 1: Cho hàm số $ y=2x+4$ có đồ thị là (d) a) Vẽ đồ thị của hàm số b) tính góc tạo bởi (d) và trục Ox Bài 2: Cho […]

Bài tập tuần 13 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 13 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 13 – Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau – Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn Bài 1: Cho hai đường thẳng $ y=\left( m+2 \right)x+2$ (d) và $ y=\left( {{m}^{2}}+2m \right)x-3$ (d’) a) Hai đường thẳng (d) và (d’) có thể trùng nhau không? b) […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học