Posts: 1795

Toán Cấp 2

Latest Posts by the Author

 1. 11 dạng toán về phân số – Số học 6
 2. Các dạng toán Tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật – Số học 6
 3. Tập hợp và bài tập áp dụng – Số học 6
 4. Đề kiểm tra 15 phút – Đề 2 – Tính chất cơ bản của phân số
 5. Đề kiểm tra 15 phút – Đề 1 – Tính chất cơ bản của phân số
 6. Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 8 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau
 7. Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 7 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau
 8. Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 6 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau
 9. Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 5 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau
 10. Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 4 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau
 11. Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 3 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau
 12. Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 2 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau
 13. Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 1 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau
 14. Luyện tập về tính chất chia hết của một tổng – Bồi dưỡng Toán 6
 15. Các dạng toán về tính chất chia hết của một tổng – Bồi dưỡng Toán 6
 16. Luyện tập về thứ tự thực hiện các phép tính – Bồi dưỡng Toán 6
 17. Các dạng toán về thứ tự thực hiện các phép tính – Bồi dưỡng Toán 6
 18. Luyện tập về chia hai lũy thừa cùng cơ số – Bồi dưỡng Toán 6
 19. Các dạng toán về chia hai lũy thừa cùng cơ số – Bồi dưỡng Toán 6
 20. Bài tập về lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – Bồi dưỡng Toán 6